Rodzinnie znaczy aktywnie - projekt TPD

Rodzinnie znaczy aktywnie - projekt TPD
Fot. pixabay.com

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Oddziału Okręgowego w Elblągu informuje o rozpoczęciu rekrutacji uczestników do projektu pn. „Rodzinnie znaczy aktywnie – integralny program wsparcia rodzin w Elblągu i powiecie elbląskim”.

Głównym celem projektu jest: zwiększenie poziomu aktywności społecznej trzydziestu osób (siedemnastu kobiet i trzynastu mężczyzn) zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w tym osób samotnie wychowujących dzieci i rodzin wielodzietnych (11 rodzin) zamieszkałych na terenie Elbląga i powiatu elbląskiego poprzez wykorzystanie instrumentów o charakterze społecznym.

Bezpośrednim uczestnikom projektu oferuje się:

  • profesjonalne poradnictwo dla rodzin: psycholog, prawnik, pedagog;
  • zajęcia wzmacniające prawidłowe funkcjonowanie rodziny: dla osób dorosłych warsztaty w zakresie agresji, uzależnień, skutecznej komunikacji z dzieckiem, Szkoła dla Rodziców, zajęcia wzmacniające umiejętności psychospołeczne prowadzone przez specjalistę ds. wizerunku, promujące zdrowy tryb życia oraz wsparcie psychologa, opieka i zajęcia socjoterapeutyczne dla dzieci i młodzieży;
  • zajęcia rozwijające kompetencje społeczne i integrację ze środowiskiem lokalnym: zajęcia rozwijające umiejętności spędzania czasu wolnego: plastyczne, muzyczne, teatralne, informatyczne, festyn rodzinny z udziałem animatora, wyjazd integracyjny.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie dokumentów mailowo na adres: tpdzo@o2.pl. Formularz zgłoszeniowy znajduje się TUTAJ

Więcej informacji i regulamin znaleźć można na stronie www.tpd.elblag.com.pl oraz pod numerem telefonu: 55 233 82 10 od pon. do czwartku w godzinach od 09:00 do 14:00.

Formularz rekrutacyjny wraz z regulaminem dostępny również w Biurze TPD w Elblągu przy ul. 1 Maja 37, adres e-mail: tpdzo@o2.pl, tel./fax – 55 233 82 10

Projekt pn. „Rodzinnie znaczy aktywnie – integralny program wsparcia rodzin w Elblągu i powiecie elbląskim” współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa RPWM.11.00.00: Włączenie społeczne, Działanie RPWM.11.02.00: „Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym”, Poddziałanie RPWM.11.02.03: Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

Print Friendly, PDF & Email