„Rehabilitacja 25 plus” dodatkowym wsparciem osób z niepełnosprawnością

„Rehabilitacja 25 plus” dodatkowym wsparciem osób z niepełnosprawnością
Fot. Pixabay

PFRON zaprasza wszystkie podmioty z województwa wielkopolskiego zainteresowane przystąpieniem do pilotażowego programu Funduszu „Rehabilitacja 25 plus”, celem jego realizacji w roku szkolnym 2021/2022. – Zapraszamy do skorzystania z możliwości pozyskania funduszy na wsparcie osób z niepełnosprawnością – wskazuje PFRON.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach ww. programu można składać do 30 lipca 2021 roku.

W roku szkolnym 2021/2022 stawka osobowa przypadającą na jednego beneficjenta programu wynosi miesięcznie 2 500 zł.

Wnioski mogą składać podmioty prowadzące ośrodki rewalidacyjno-edukacyjno-wychowawcze, ośrodki rewalidacyjno-wychowawcze, szkoły przysposabiające do pracy oraz inne placówki edukacyjne, które w ramach realizacji programu będą udzielać wsparcia dla jego beneficjentów.

Przyznane w ramach programu środki finansowe mogą zostać przeznaczone na świadczenie wsparcia, które może obejmować: całodzienne usługi opiekuńcze, aktywizację w sferze fizycznej, intelektualnej i społecznej, a także zawodowej.

Wnioski o przyznanie środków finansowych dla placówek z terenu województwa wielkopolskiego przyjmowane są bezpośrednio w Oddziale Wielkopolskim PFRON, mieszczącym się przy ul. Lindego 6 w Poznaniu.

Beneficjentami programu są niezatrudnione osoby niepełnosprawne będące absolwentami:

  • OREW bądź ORW w wieku powyżej 25. roku życia, bądź absolwentami SPdP w wieku powyżej 24. roku życia, z niepełnosprawnością intelektualną (w tym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami);
  • innych placówek edukacyjnych w wieku powyżej 25. roku życia:
  • niepełnosprawne intelektualnie w stopniu głębokim (na podstawie art. 127 ust. 18 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r. poz. 996, z późn. zm.) tzn. te, które w trakcie realizacji obowiązku nauki posiadały orzeczenie o potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych wydane przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradniach specjalistycznych, zgodnie z przepisami w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych i legitymujące się aktualnym orzeczeniem, o którym mowa w art. 1 ustawy o rehabilitacji;
  • z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym sprzężoną z innymi niepełnosprawnościami, które nie są objęte rehabilitacją społeczną w placówkach dziennej aktywności (np. środowiskowych domach samopomocy czy warsztatach terapii zajęciowej).

Więcej szczegółów o programie „Rehabilitacja 25 plus” można znaleźć TUTAJ.

Wszelkie informacje nt. programu „Rehabilitacja 25 plus” można uzyskać u Patrycji Królak pod nr tel.: 505 449 767. Ewentualne pytania należy kierować także na adres e-mail: pkrolak@pfron.org.pl .

Źródło: PFRON
Print Friendly, PDF & Email