Razem przeciw niebezpieczeństwom

Razem przeciw niebezpieczeństwom
Fot. nadesłane

„W grupie siła” – skuteczny program profilaktyczny to projekt Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu, który skierowany był do uczniów klas I – III, pośrednio do uczniów klas starszych, ich rodziców oraz pracowników.

Istotnym dla autorów projektu było wskazanie, iż tylko wspólnie możemy przeciwdziałać niebezpieczeństwom współczesnego świata, bo „w grupie siła”.

Głównymi celami projektu było między innymi nauka współpracy oraz dbałości o bezpieczeństwo swoje i innych osób, umiejętność zauważania, rozróżniania i nazywania uczuć, rozwijanie samodzielnego, krytycznego i twórczego myślenia, wzmacnianie pozytywnego obrazu samego siebie, promocja zdrowego stylu życia, w tym aktywności fizycznej. Ważne było również wskazanie uczestnikom projektu alternatywnych form spędzania czasu wolnego służących rozwijaniu zainteresowań i byciu w grupie rówieśniczej.

Realizacja projektu „W grupie siła” pozwalała na tworzenie sytuacji, w których członkowie społeczności Ośrodka mieli więcej okazji do poczucia bycia we wspólnocie, między innymi poprzez realizację wspólnych zadań, udział w zajęciach. To natomiast pozwoliło budować klimat zaufania i bezpieczeństwa oraz stwarzało okazję do wykorzystania poznanych strategii radzenia sobie z naciskami grupy i poszerzania repertuaru posiadanych umiejętności interpersonalnych.

Zaproponowane w projekcie działania wychowawczo – rozwojowe konstruktywnie wpłynęły na asertywną postawę uczniów wobec zagrożeń związanych z sięganiem po środki psychoaktywne, rozwinęły inteligencję emocjonalną, twórcze myślenie, ale były też okazją do radosnego spędzania czasu na zabawie z rówieśnikami.

Projekt finansowany ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Print Friendly, PDF & Email