Projekt ustawy ws. „500+” dla osób niepełnosprawnych gotowy

Projekt ustawy ws. „500+” dla osób niepełnosprawnych gotowy
Fot. MRPIPS

Projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji właśnie został przygotowany i trafi teraz do prac parlamentarnych. – Dzisiaj możemy już mówić o szczegółach i konkretnych proponowanych przez nas rozwiązaniach – mówi minister Bożena Borys-Szopa.

Projekt ustawy o świadczeniu uzupełniającym skierowany jest do osób, które ze względu na stopień niepełnosprawności są całkowicie zależne od wsparcia ze strony najbliższych oraz otoczenia, w tym instytucjonalnego, co potwierdza posiadane przez nie orzeczenie wydane przez właściwe organy orzekające ich niezdolność do samodzielnej egzystencji.

Osoby te otrzymają świadczenie finansowe w wysokości 500 zł miesiecznie. Celem jest poprawa sytuacji osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji w perspektywie długofalowej.

– Proponowane rozwiązanie jest skierowane do osób, które ukończyły 18 lat i których niezdolność do samodzielnej egzystencji została stwierdzona określonym w projektowanej regulacji orzeczeniem, które nie posiadają prawa do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych lub gdy wysokość tych świadczeń nie przekracza kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, czyli dzisiaj 1100 zł – wylicza minister rodziny, pracy i polityki społecznej Bożena Borys-Szopa.

Świadczenie przyznawane ma być na wniosek osoby uprawnionej złożony do organu wypłacającego świadczenia emerytalno-rentowe, a w przypadku osób nieposiadających prawa do świadczeń finansowanych ze środków publicznych lub mających prawo do świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej – do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

– Świadczenie zwolnione będzie z opodatkowania, a organ wypłacający nie będzie mógł dokonywać potrąceń i egzekucji. Świadczenie nie będzie wliczać się też do dochodów np. przy ustalaniu prawa do dodatku mieszkaniowego, świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej itd. Kwota świadczenia nie byłaby też zaliczana do dochodów, od których odlicza się wydatki na cele rehabilitacyjne – podkreśla szefowa MRPiPS.

Z szacunków MRPiPS wynika, że uprawnionych do świadczenia uzupełniającego będzie ok. 500 tys. osób. Świadczenie finansowane będzie ze środków Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych. Pierwsze świadczenia uzupełniające mogłyby być realizowane już od IV kwartału 2019 r. Wiele zależy jednak od tempa prac parlamentarzystów.

Oprac. MM
Źródło: MRPIPS
Print Friendly, PDF & Email