Program ,,Samodzielność – Aktywność – Mobilność!’’ Dostępne mieszkanie

Program ,,Samodzielność – Aktywność – Mobilność!’’ Dostępne mieszkanie
Fot. pixabay.com

Celem Programu jest wzrost niezależności beneficjentów oraz ułatwienie im aktywności zawodowej i społecznej poprzez zapewnienie mieszkania wolnego od barier architektonicznych.

Budżet Programu

Dofinansowanie na zmianę miejsca zamieszkania na wolne od barier architektonicznych – 150 000 000,00 złotych.

Okres wdrażania

Program realizowany będzie w latach 2022-2025. Zawieranie umów z beneficjentami odbywać się będzie do dnia 31.12.2024 roku, jednak nie dłużej niż do wyczerpania budżetu Programu.

Beneficjenci

Beneficjentem może być osoba z niepełnosprawnością, która spełnia warunki:

  • Posiada orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • Złoży oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjścia na zewnątrz na poziom zero;
  • Złoży oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • W momencie składania wniosku nie ukończyła 65 roku życia.

W przypadku, gdy wniosek dotyczy osoby małoletniej lub ubezwłasnowolnionej, wniosek składa jej opiekun prawny. W takim przypadku do wniosku dołącza się:

  • Oświadczenie o zamieszkiwaniu w lokalu wspólnie osoby z niepełnosprawnością oraz opiekuna prawnego;
  • Orzeczenie o niepełnosprawności z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka.
Formy i warunki udzielenia dofinansowania
  • Dofinansowanie dotyczy dopłaty do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych, znajdującego się w lokalizacji umożliwiającej samodzielne opuszczenie budynku, aż do poziomu zero przed budynkiem;
  • Wysokość dofinansowania stanowi różnicę pomiędzy ceną mieszkania nabywanego i sprzedawanego, nie może być jednak większa niż równowartość iloczynu 15mi wartości średniego wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1mpowierzchni użytkowej budynków mieszkalnych, ogłaszanej przez Bank Gospodarstwa Krajowego w programie ,,Mieszkanie na Start’’ na dany kwartał, w którym nabywane jest mieszkanie, obowiązującej dla lokalizacji mieszkania nabywanego.
  • Warunkiem rozliczenia przyznanych środków finansowych jest: udokumentowanie różnicy, o której mowa wyżej poprzez przedstawienie umowy sprzedaży mieszkania niedostępnego oraz umowy zakupu mieszkania bez barier architektonicznych lub umowy zmiany tych mieszkań i złożenie oświadczenia, iż mieszkanie uzyskane w wyniku transakcji, o której mowa w punkcie pierwszym, spełnia kryterium braku barier architektonicznych dla beneficjenta.
 Oddział Warmińsko-Mazurski
Print Friendly, PDF & Email