Prof. Waldemar Banasiak konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii

Prof. Waldemar Banasiak konsultantem krajowym w dziedzinie kardiologii
Fot. Politechnika Wrocławska

Kierownik Ośrodka Chorób Serca w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Polikliniką oraz szef rady dyscypliny nauki medyczne na Wydziale Medycznym Politechniki Wrocławskiej został powołany na to stanowisko przez minister zdrowia Izabelę Leszczynę. Prof. Waldemar Banasiak objął funkcję 14 czerwca, a jego kadencja potrwa pięć lat.

Do jego głównych zadań będzie należało m.in. prognozowanie potrzeb zdrowotnych w dziedzinie kardiologii, opiniowanie i doradztwo przy zadaniach realizowanych przez Centrum Egzaminów Medycznych, Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych oraz Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego, a także doradztwo w sprawie realizacji zadań, które wynikają z Narodowego Programu Zdrowia i innych programów zdrowotnych.

Prof. dr hab. n. med. Waldemar Banasiak jest wybitnym specjalistą z zakresu chorób wewnętrznych I i II stopnia oraz kardiologii. Specjalizuje się w leczeniu niewydolności serca. Do jego zainteresowań naukowych należą też obszary związane ze stabilną chorobą wieńcową, migotaniem przedsionków oraz kardioonkologii.

Jest absolwentem Wydziału Lekarskiego Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi, którą ukończył z pierwszym wynikiem w 1981 r. W 1986 r. obronił rozprawę doktorską na Akademii Medycznej we Wrocławiu, a osiem lat później rozprawę habilitacyjną na Wydziale Lekarskim Wojskowej Akademii Medycznej w Łodzi. Tytuł profesorski otrzymał w 1999 r.

Od 1984 roku pracuje w 4. Wojskowym Szpitalu Klinicznym (4WSK) we Wrocławiu. W 1996 r. został kierownikiem Kliniki Chorób Wewnętrznych.

Następnie był współtwórcą zorganizowania i powołania do życia Kliniki Kardiologii i Kliniki Kardiochirurgii oraz powstałego z połączenia obu klinik Ośrodka Chorób Serca. W 2002 r. objął kierownictwo nad Kliniką Kardiologii. W latach 2006-2007 zarządzał Ośrodkiem Chorób Serca w 4WSK.

Następnie pełnił funkcję dyrektora Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie oraz szefa Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia. W czerwcu 2007 r. ponownie objął kierownictwo nad Ośrodkiem Chorób Serca w 4WSK we Wrocławiu, które piastuje do dziś.

W latach 2022-23 współuczestniczył w pracach mających na celu utworzenie na Politechnice Wrocławskiej Wydziału Medycznego. Od września 2023 r. kieruje Katedrą Nauk Klinicznych Niezabiegowych na Wydziale Medycznym Politechniki Wrocławskiej. Na uczelni sprawuje też rolę przewodniczącego Rady Dyscypliny Naukowej Nauki Medyczne.

Jest opiekunem dwóch rozpraw habilitacyjnych i promotorem 13 doktoratów. Recenzował 21 osób do tytułu profesora, 13 doktora habilitowanego i 11 doktora medycyny.

W latach 2006-2007 przewodniczył Komisji Kardiologii Komitetu Patofizjologii Klinicznej Polskiej Akademii Nauk, a w latach 2007-2011 był członkiem tego komitetu. Pełnił funkcję prezesa Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego (2009-2011). Jest też wieloletnim przewodniczącym Państwowej Komisji Egzaminacyjnej z kardiologii.

Na dorobek naukowy prof. dr. hab. n. med. Waldemara Banasiaka składają się 333 publikacje. Jego indeks Hirscha to 701, a liczba cytowań na rok 2024 wynosi 6 766. Autor trzech książek i 35 rozdziałów w książkach.

Należy do European Society of Cardiology, North American Society of Pacing and Electrophysiology, International Society for Holter and Noninvasive Electrocardiology.

PWr
Print Friendly, PDF & Email