Poznań: Pomoc MOPR dla każdego

Poznań: Pomoc MOPR dla każdego
Fot. DPS nr 1

W minionym roku Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie po raz kolejny zapewniał potrzebującym ciepłe posiłki. Ponadto udzielał wsparcia w domach pomocy społecznej czy rodzinom zastępczym. Pracownikom MOPR udało się także dotrzeć do niemal 1,5 tys. osób w kryzysie bezdomności.

MOPR wspiera mieszkańców Poznania, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc jest dostosowana do indywidualnych potrzeb danej osoby czy rodziny. Co ważne, proponowane rozwiązania są wprowadzane za zgodą i przy aktywnym udziale samych zainteresowanych. MOPR oferuje świadczenia pieniężne i niepieniężne, takie jak usługi opiekuńcze, zakup leków czy opału, a także pomoc dzienną i całodobową czy poradnictwo specjalistyczne. Jest też organizatorem zastępczej pieczy rodzicielskiej, zajmuje się również aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Posiłek w szkole i w domu

Kolejny rok MOPR realizował rządowy program „Posiłek w szkole i w domu”. Skorzystały z niego 8 242 osoby, w tym 1 256 dzieci i młodzieży. Koszty sięgnęły ponad 13 mln zł, dotacja państwa stanowiła ponad 8,4 mln zł, a finansowanie z budżetu Miasta Poznania – prawie 4,6 mln zł. W 2022 r. pomoc żywieniowa przyznawana była bezpłatnie osobom i rodzinom, których dochód nie przekraczał określonego kryterium dochodowego.

– Jeśli poznańscy seniorzy czy osoby z niepełnosprawnością, przekraczający to kryterium wymagali takiej formy pomocy, mieli ją zapewnioną w ramach finansowania z budżetu miasta – wyjaśnia Anna Zając-Domżał, zastępczyni dyrektora MOPR. – Zasady udzielania pomocy, dotyczącej zakupu posiłku lub żywności osobom i rodzinom przekraczającym kryterium dochodowe (dookreślone w ustawie) reguluje uchwała Rady Miasta Poznania.

Rodziny zastępcze potrzebne od zaraz

MOPR udzielił wsparcia w ramach pieczy zastępczej 646 dzieciom w 443 rodzinach zastępczych, 84 dzieciom w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, 179 pełnoletnim wychowankom rodzin zastępczych oraz instytucjonalnych form opieki.

W 2022 roku funkcjonowało 26 rodzin zastępczych zawodowych, w których opiekę znalazło łącznie 124 dzieci; w tym 7 rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego (65 dzieci) i 6 specjalistycznych (12 dzieci). Najwięcej dzieci, bo aż 324, przebywa w rodzinach spokrewnionych z dzieckiem.

– ­Na umieszczenie w pieczy zastępczej oczekuje 57 dzieci, w tym w placówkach opiekuńczo-wychowawczych 34 – dodaje Piotr Czajka, zastępca dyrektora MOPR. – Rozwiązaniem tego problemu byłoby utworzenie kolejnych placówek typu rodzinnego.

Skierowanie do DPS-u

Na terenie Poznania funkcjonuje 7 domów pomocy społecznej, które dysponują 676 miejscami. W ubiegłym roku MOPR wydał 383 skierowania do domów pomocy społecznej, w tym 283 do poznańskich placówek, poza Poznań skierowano ok. 100 osób.

– W domach pomocy społecznej na terenie innych powiatów udało się umieścić 68 osób, 34 oczekują na wolne miejsca – wyjaśnia Piotr Czajka. – Te dane obejmują także osoby, które otrzymały skierowanie w latach wcześniejszych.

Nadal na umieszczenie w domu pomocy społecznej czeka nieco ponad 200 osób.

Wsparcie i aktywizacja

Prawie 14 mln zł przeznaczono na rehabilitację społeczną osób z niepełnosprawnościami. Na funkcjonowanie 9 warsztatów terapii zajęciowej, które dysponują 324 miejscami, wydano ponad 8,3 mln zł.

Z dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych skorzystały 1162 osoby, w tym 84 dzieci i młodzieży. Na ten cel wydano łącznie ponad 1,7 mln zł. 329 osób z niepełnosprawnością otrzymało łącznie nieco ponad 2 mln zł na likwidację barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się. 1,8 mln zł przeznaczono na dofinansowanie zakupu m.in. aparatów słuchowych, obuwia ortopedycznego, pieluchomajtek, wózków inwalidzkich czy pionizatorów. Z tej formy wsparcia skorzystało 597 osób.

W ubiegłym roku MOPR kontynuował program „Aktywny samorząd” finansowany przez PFRON. Na realizację tego zadania przeznaczono ponad 2,6 mln zł. Program składa się z dwóch modułów. Pierwszy obejmuje likwidację barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, a drugi pomoc w uzyskaniu wyższego wykształcenia.

Pomoc dla bezdomnych

W ubiegłym roku z pomocy MOPR skorzystały 1 432 osoby w kryzysie bezdomności. 603 osobom wskazano miejsce schronienia w placówce, 769 zostało przyjętych do ogrzewalni,  w 953 przypadkach ustalono uprawnienia do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

– Pracownicy socjalni regularnie przez cały rok monitorują miejsca, w których przebywają osoby w kryzysie bezdomności. W 2022 odwiedzono 203 osoby w 152 miejscach – mówi Anna Zając-Domżał.

MOPR/PD
Print Friendly, PDF & Email