Poznań: MOPR dla potrzebujących

Poznań: MOPR dla potrzebujących
Fot. mat. prasowe

Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie oferuje wsparcie wszystkim osobom, które znajdują się w trudnej sytuacji. Z pomocy mogą skorzystać wszyscy mieszkańcy Poznania, w tym również uchodźcy i cudzoziemcy. 

MOPR wspiera mieszkańców Poznania, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej. Pomoc jest dostosowana do indywidualnych potrzeb danej osoby czy rodziny. Co ważne, proponowane rozwiązania są wprowadzane za zgodą i przy aktywnym udziale samych zainteresowanych. MOPR oferuje świadczenia pieniężne i niepieniężne, jak usługi opiekuńcze, zakup leków czy opału, a także pomoc dzienną i całodobową czy poradnictwo specjalistyczne. Jest też organizatorem zastępczej pieczy rodzicielskiej, zajmuje się również aktywizacją osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. 

Ponad 85 milionów na świadczenia

W ubiegłym roku na pomoc dla poznanianek i poznaniaków wydano ponad 85 mln zł. Z różnych form świadczeń pieniężnych i niepieniężnych skorzystało ponad 13,7 tys. rodzin.

– W ostatnich latach głównym powodem korzystania z pomocy społecznej jest długotrwała lub ciężka choroba, ubóstwo, niepełnosprawność czy bezradność opiekuńczo-wychowawcza – mówi Anna Krakowska, dyrektorka MOPR Poznań.

W 2022 spadła liczba osób, które skorzystały z zasiłków okresowych. Tą formą wsparcia objęto 3 701 osób (w 2021 r. skorzystało 4 281 osób). Na ten cel przeznaczono prawie 7,6 mln zł. Nieco mniej było też mieszkańców objętych zasiłkami stałymi. 1 707 osobom wypłacono łącznie nieco ponad 10,2 mln zł. 4 128 starszych, niepełnosprawnych mieszkańców zostało objętych usługami opiekuńczymi i specjalistycznymi.

MOPR oferuje także pomoc tzw. asystentów rodziny. Są to osoby, które wspierają rodziców w podnoszeniu umiejętności opiekuńczych, wychowawczych, pomagają w prowadzeniu gospodarstwa domowego, radzeniu sobie z problemami ekonomicznymi, zdrowotnymi czy socjalnymi. W ubiegłym roku zatrudnionych było 20 asystentów, którzy pracowali z 425 rodzinami. 

– Głównym celem działań podejmowanych przez asystentów jest niedopuszczenie do umieszczenia dzieci w rodzinach zastępczych lub placówkach – zaznacza Piotr Czajka, zastępca dyrektora MOPR.

372 rodziny skorzystały z konsultacji psychologicznych, 83 z pedagogicznych. Udzielono 1 156 świadczeń poradnictwa specjalistycznego, 2 284 specjalistycznych porad prawnych. W związku z podejrzeniem stosowania przemocy specjalistyczną opieką objęto 3 461 osób.

Pomoc uchodźcom z Ukrainy 

Po ponad dwuletnich zmaganiach z pandemią COVID-19, rok 2022 postawił przed pracownikami MOPR kolejne wyzwania związane z uchodźcami z Ukrainy. Wielu z nich uciekając przed wojną, znalazło schronienie między innymi w Poznaniu.

– Nikt nie był przygotowany na przyjęcie tysięcy uchodźców, głównie matek z dziećmi, seniorów, osób z niepełnosprawnościami – przyznaje Anna Krakowska. – Ale dzięki postawie poznanianek i poznaniaków udało się sprostać temu wyzwaniu. Również pracownicy MOPR spontanicznie włączyli się w pomoc. Zorganizowali zbiórki potrzebnych artykułów, pracowali jako wolontariusze w punkcie przy ulicy Bukowskiej.

Wsparciem zostało objętych prawie 870 ukraińskich rodzin. W formie świadczeń obywatelom Ukrainy wypłacono ponad 3,8 mln zł. Ponadto ponad 3,2 tys. dzieci oraz 600 dorosłym zapewniono posiłek, udzielono ponad 5 tys. porad socjalnych, 3 rodziny otrzymały opiekę asystenta. Ponadto w ramach przeciwdziałania przemocy wszczęto 84 procedury Niebieskiej Karty, a 509 dzieci pozostających pod pieczą 450 opiekunów tymczasowych mogło liczyć na wsparcie pracowników MOPR.

Integracja cudzoziemców

W 2022 r. MOPR realizował 102 indywidualne programy integracji, w tym 2 dotyczące obywateli Turcji, a 4 osób z Afganistanu. Pozostałe 96 indywidualnych programów zostało podpisanych z obywatelami Białorusi. Objęły one 136 Białorusinów, w tym 24 dzieci. Indywidualny program integracji zawiera uzgodnienia określające wysokość, zakres i formy pomocy w zależności od indywidualnej sytuacji życiowej cudzoziemca i jego rodziny.

W 2022 roku na realizację tych programów wydane zostało w Poznaniu ponad 1,3 mln zł (łącznie dla osób z Białorusi, Turcji i Afganistanu), w tym ponad 1,1 mln zł na zasiłki celowe, prawie 154 tys. zł na naukę języka polskiego i 115,6 tys. na składki zdrowotne.

MOPR stara się, aby proponowana mieszkańcom oferta była różnorodna i bogata. Podejmowane działania są finansowane z budżetów Miasta Poznania, czy budżetu państwa, ale nie tylko.

– Samodzielnie lub we współpracy z partnerami, MOPR realizuje programy finansowane ze źródeł zewnętrznych – podkreśla Anna Krakowska. – Do nich na przykład należą unijne projekty „Poprawa dostępu do usług wspierających rodzinę i rodzinną pieczę zastępczą”, „Feniks Trzeci”, mający na celu zmniejszenie skali zagrożenia ubóstwem i wykluczeniem społecznym czy „Usługi społeczne i opieka medyczna mieszkańców Poznania”.

MOPR/PD
Print Friendly, PDF & Email