Poznań: "Mieszkanie dla absolwenta" oraz "Dostępne mieszkanie"

Poznań: "Mieszkanie dla absolwenta" oraz "Dostępne mieszkanie"
Fot. Pixabay

Programy „Mieszkanie dla absolwenta” oraz „Dostępne mieszkanie”, finansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w Poznaniu realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie.

Dofinansowanie do najmu w programie „Mieszkanie dla absolwenta” jest przyznawane maksymalnie na trzy lata. Dotyczy ono wszystkich kosztów wymienionych w umowie najmu mieszkania lub domu jednorodzinnego, które ponosi uczestnik projektu. Wysokość wsparcia zależy od lokalizacji lokalu oraz od rodzaju niepełnosprawności absolwenta.

O wsparcie w ramach programu „Mieszkanie dla absolwenta” mogą ubiegać się osoby:
  • posiadające orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności
  • absolwenci szkoły podstawowej, ponadpodstawowej lub wyższej, którzy ukończyli ją w okresie 36 miesięcy poprzedzających dzień złożenia wniosku;
  • złożą oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętym zatrudnieniu.
Program „Dostępne mieszkanie” zakłada dopłatę do zakupu mieszkania pozbawionego barier architektonicznych. Program skierowany jest do osób, które spełniają następujące warunki:
  • posiadają orzeczenia o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub orzeczenie traktowane na równi z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, z tytułu niepełnosprawności narządu ruchu uniemożliwiającej poruszanie się bez użycia wózka;
  • złożą oświadczenie, wraz z dokumentacją fotograficzną, o barierach architektonicznych w mieszkaniu i/lub w budynku, uniemożliwiających samodzielne wyjście na zewnątrz na poziom zero;
  • złożą oświadczenie o dysponowaniu tytułem prawnym do lokalu na mocy prawa własności lub spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
  • w momencie składania wniosku nie ukończą 65. roku życia.

Wiecej informacji: Mieszkanie – droga do samodzielności i niezależności – Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu (mopr.poznan.pl)

Print Friendly, PDF & Email