Pomorskie: Ile kosztowały nasze choroby?

Pomorskie: Ile kosztowały nasze choroby?
Fot. pixabay

Prawie 2 mld 671 mln zł – tyle w 2022 r. kosztowały świadczenia wypłacone mieszkańcom Pomorza w związku z niezdolnością do pracy. To 5,8 proc. w skali kraju. Świadczenia wpłacane kobietom kosztowały o ponad 97 mln zł więcej niż te, które pobrali mężczyźni.

Zasadniczą cechą ubezpieczenia społecznego jest ochrona na wypadek skutków zdarzeń losowych, które ograniczają lub uniemożliwiają pracę zarobkową, a tym samym uzyskanie środków utrzymania.

Takim zdarzeniem losowym może być choroba, naruszenie sprawności organizmu, starość czy śmierć, która dotyka swoimi skutkami członków rodziny.

Ochronie podlega między innymi sytuacja czasowej niezdolności do pracy oraz niezdolność, która wyłącza możliwości zarobkowania na okres znacznie dłuższy, czasami nie dający się przewidzieć.

Osobom ubezpieczonym w ramach ubezpieczenia chorobowego, wypadkowego i rentowego Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje i wypłaca świadczenia, które rekompensują utratę zarobków w okresie niezdolności do pracy. Realizuje też działania, które przeciwdziałają niezdolności do pracy i w ramach prewencji rentowej prowadzi rehabilitację leczniczą.

W ubiegłym roku największą pozycją wśród wydatków na świadczenia z ubezpieczeń społecznych związanych z niezdolnością do pracy na Pomorzu były te związane z absencją chorobową, kolejne były renty z tytułu niezdolności do pracy, dalej renty socjalne i świadczenie rehabilitacyjne. Najmniej wydał ZUS na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej. Przeciętnie, na jedną osobę objętą obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym, w województwie pomorskim wydano 1744,68 zł. To o 65,81 zł mniej niż przeciętna wypłata w kraju.

Renty z tytułu niezdolności do pracy Pomorzan, kosztowały 721 mln 758 tys. zł. Wśród nich ponad 87 mln 972 tys. zł stanowiły wydatki na renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji, blisko 169 mln 975 tys. zł na renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i najwięcej, bo 463 mln 811 tys. zł (64,3 proc.) na renty dla osób częściowo niezdolnych do pracy.

W minionym roku, w Pomorskiem ZUS wypłacił niemal 235 mln 762 tys. zł z tytułu tzw. rent wypadkowych. W związku z wypadkami przy pracy bądź chorobą zawodową ZUS wypłacił renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji w kwocie ponad 13 mln 962 tys. zł, renty dla osób całkowicie niezdolnych do pracy na  przeszło 31 mln 11 tys. zł oraz renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy w kwocie przeszło 190 mln 788 tys. zł (80,9 proc.).

Pomorskie oddziały ZUS w ubiegłym roku wypłaciły renty socjalne w kwocie ponad 217 mln 598 tys. zł, co stanowi 5,6 proc. wydatków na skali całego kraju. Wydatki na renty socjalne dla mężczyzn to ponad 121 mln 179 tys. zł, a dla kobiet niemal 96 mln 419 tys. zł.

Najwięcej w 2022 r. wyniosły wydatki związane z absencją chorobową, zarówno te finansowane z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, jak i funduszy pracodawców. Wyniosły one blisko 1 mld 564 mln 278 tys. zł, czyli 6,1 proc. wydatków poniesionych w całym kraju. W przypadku kobiet z Pomorza to prawie 975 mln 156 tys. zł (62,3 proc.), a mężczyzn ponad 589 mln 121 tys. zł.

Świadczenia rehabilitacyjne wypłacone w ubiegłym roku wyniosły ponad 159 mln 380 tys. zł, co stanowi 6,4 proc. wydatków na ten cel w skali kraju.

Kwota wydatków na rehabilitację leczniczą w ramach prewencji rentowej ZUS w przeliczeniu na jedną osobę z Pomorza poddaną rehabilitacji w 2022 r. wyniosła 2 389,69 zł.

W przeliczeniu na jednego mieszkańca Pomorza objętego obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym w 2022 r. ZUS wypłacił: 471,48 zł (o 81,10 zł mniej niż średnia w kraju) na renty z tytułu niezdolności do pracy, 154 zł na renty wypadkowe (o 33,54 zł mniej niż średnia w kraju), 142,14 zł na renty socjalne (o 11,16 zł mniej niż średnia w kraju) i 104,11 na świadczenia rehabilitacyjne (o 5,94 zł więcej niż średnia w kraju). Przeciętna kwota wydatków na absencję chorobową finansowanych przez FUS i zakłady pracy wyniosła na jednego ubezpieczonego o 20,59 zł więcej niż średnia w kraju, tj. 1021,80 zł.

Regionalny Rzecznik Prasowy
województwa pomorskiego
Krzysztof Cieszyński
Print Friendly, PDF & Email