Poczta Polska sygnatariuszem deklaracji wspierającej budowanie społecznie integrującego rynku pracy

Poczta Polska sygnatariuszem deklaracji wspierającej budowanie społecznie integrującego rynku pracy
Fot. mat. prasowe

10 maja br. Poczta Polska podpisała deklarację międzysektorowego partnerstwa, którego celem jest istotny wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami. Spółka jest jednym z liderów w zakresie zatrudniania osób z niepełnosprawnościami na otwartym rynku pracy.

Od lat podejmuje wiele działań na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami oraz promuje różnorodność w miejscu pracy i jej pozytywny wpływ na rozwój firmy i włączającą kulturę organizacyjną.

Deklarację partnerstwa podpisało ponad 20 podmiotów – firm i organizacji – działających na otwartym rynku pracy, w różnych branżach i sektorach gospodarki. Zobowiązały się one w ten sposób do wspierania realizacji kilkunastu konkretnych celów, związanych z równościowym i wolnym od uprzedzeń rynkiem pracy. Wśród nich jest m.in. stałe wspieranie i promocja zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami oraz dążenie do zwiększenia wskaźnika zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami w Polsce do 40% w perspektywie 2030.

Pozostałe zapisy porozumienia mówią o dzieleniu się dobrymi praktykami, wpieraniu badań służących identyfikacji istotnych barier oraz szans w aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami, wypracowywaniu rekomendacji dla polityk publicznych w obszarze aktywizacji osób z niepełnosprawnościami oraz rynku pracy czy tworzeniu platform współpracy między poszczególnymi Partnerami porozumienia, służących realizacji konkretnych projektów i inicjatyw.

– Poczta Polska to firma przyjazna osobom z niepełnosprawnością. Od lat podejmujemy działania, dzięki którym oferujemy bezpieczne zatrudnienie i przyjazne środowisko pracy. Nasze doświadczenia pokazują, że różnorodność w zespołach generuje szereg korzyści – dla pracowników i organizacji oraz pozytywnie wpływa na ich rozwój. Podpisanie deklaracji to dla nas motywacja do podjęcia kolejnych inicjatyw na rzecz aktywizacji zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Partnerstwo ułatwi nam także dzielenie się wiedzą o dobrych praktykach i zachęcanie innych firm, do tego, aby chętniej i częściej zatrudniały osoby, które wciąż mają problem ze znalezieniem pracy, takiej samej jak osoby pełnosprawne i na takich samych warunkach  – mówi Krzysztof Falkowski, prezes Poczty Polskiej.

Pomysłodawcą i Inicjatorem partnerstwa Inclu(vi)sion jest Fundacja Aktywizacja, która od ponad 30 lat zajmuje się edukacją i aktywizacją zawodową osób niepełnosprawnych. Oficjalnie zostało ono zainaugurowane podczas Kongresu “Inclu(vi)sion: nowa wizja otwartego rynku pracy dla osób z niepełnosprawnościami”, w czasie którego przedstawiciele różnych sektorów (HR, biznes, administracja i organizacje pozarządowe) dyskutowali nt. zatrudniania osób z niepełnosprawnościami oraz wprowadzania i promocji polityk inkluzywności. Uczestnicy wydarzenia rozmawiali także nt. trendów na rynku pracy, zrównoważonego rozwoju przedsiębiorstw, różnorodności oraz projektowania dostępnych i włączających procesów rekrutacji i zatrudniania.

Poczta Polska zatrudnia aktualnie 1862 osoby z niepełnosprawnościami, co stanowi 2,79% ogółu wszystkich pracowników zatrudnionych w Spółce. W niektórych województwach już teraz wskaźnik ten wynosi ponad 7%, czyli więcej niż wynosi wskaźnik zatrudnienia oczekiwany przez PFRON. Najbardziej dynamiczny wzrost zatrudnienia osób z niepełnosprawnościami Spółka odnotowała w latach 2018–21 realizując – we współpracy z PFRON oraz Fundacją Aktywizacja – projekt „Praca-Integracja”. Zatrudniła wtedy dodatkowo 400 osób z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Osoby z orzeczeniami o niepełnosprawności pracują na różnych stanowiskach – w placówkach pocztowych, w sortowniach oraz w administracji. Od 2018 roku w Spółce obowiązuje także „Polityka zatrudniania osób z orzeczoną niepełnosprawnością”.

Badania udostępniane przez Fundację Aktywizacja pokazują, że aktualnie w Polsce zatrudnionych jest 32% osób z niepełnosprawnościami, w Unii Europejskiej – 50%. Często są one zatrudniane na stanowiskach, gdzie mają małe możliwości rozwoju i awansu zawodowego (m.in. sprzątanie, ochrona, proste prace biurowe) i nie są brane pod uwagę ich wykształcenie i kompetencje.

Poczta Polska S.A.
Print Friendly, PDF & Email