Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami

Pierwsze posiedzenie Zespołu ds. asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami
.

Rozpoczął pracę powołany decyzją Szefa Kancelarii Prezydenta RP – Grażyny Ignaczak–Bandych, Zespół do spraw opracowania projektu regulacji dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami.

W pierwszym posiedzeniu wziął udział Zastępca Szefa Kancelarii Prezydenta RP, Piotr Ćwik.

W skład Zespołu weszli przedstawiciele Kancelarii Prezydenta RP, Biura Pełnomocnika Rządu do Spraw Osób Niepełnosprawnych, Biura Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Departamentu Pomocy i Integracji Społecznej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej.

Funkcję Przewodniczącego Zespołu pełni Marek Rymsza – doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, funkcję Sekretarza Zespołu – Paulina Malinowska–Kowalczyk, doradca Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. Nadzór nad pracami Zespołu pełni Zastępca Szefa Kancelarii – Minister Piotr Ćwik.

Prace nad koncepcją uregulowania asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami były dotychczas prowadzone przez Radę do Spraw Społecznych Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej oraz przez współpracujących z Radą ekspertów zewnętrznych. Wypracowana przez Radę koncepcja projektu ustawy o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami została zaprezentowana szerokiemu gronu instytucji i organizacji reprezentujących środowiska osób z niepełnosprawnościami, administrację samorządową i rządową podczas „Forum Deinstytucjonalizacji” w Pałacu Prezydenckim w kwietniu br.

Aktualnie, powołany przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP, międzyinstytucjonalny zespół zajmie się przygotowaniem rozwiązań legislacyjnych dla inicjatywy ustawodawczej Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dotyczącej asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami. W związku z tym, do zakresu zadań Zespołu należy w szczególności:

  • analiza obowiązującego stanu prawnego oraz opracowanie rozwiązań legislacyjnych albo wariantów rozwiązań legislacyjnych dotyczących asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami;
  • określenie przewidywanych skutków społecznych, gospodarczych, organizacyjnych, prawnych i finansowych proponowanego rozwiązania, w szczególności na podstawie danych uzyskanych od właściwych w sprawie instytucji i podmiotów;
  • współpraca z organami, instytucjami oraz innymi podmiotami i osobami posiadającymi wiedzę specjalną w zakresie asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami oraz zasięganie ich opinii odnośnie do opracowywanych rozwiązań.
prezydent.pl
Print Friendly, PDF & Email