PFRON: Ogłoszenie konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”

PFRON: Ogłoszenie konkursu nr 1/2022 pn. „Działamy razem”
Fot. PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza organizacje pozarządowe do składania wniosków w otwartym konkursie o zlecenie realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych. Wnioski mogą być składane od dnia 15 listopada 2022 roku, od godziny 12:00, do dnia 15 grudnia 2022 roku, do godziny 12:00. 

Konkurs przeprowadzony zostanie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Konkurs realizowany będzie w formie wsparcia realizacji zadań. Za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku w Generatorze Wniosków.

Rejestracja podmiotów, które nie korzystały dotychczas z aplikacji Generator Wniosków, możliwa będzie od dnia 14 listopada 2022 roku od godz. 12:00 do dnia 15 grudnia 2022 roku do godz. 11:00. Więcej informacji o rejestracji oraz link do Generatora Wniosków znajduje się TUTAJ

Do realizacji konkursu mają zastosowanie „Zasady wspierania realizacji zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych organizacjom pozarządowym przez PFRON” oraz definicje pojęć w nich określone.

Konkurs obejmuje projekty z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych dotyczące:

  • kierunku pomocy 1 „wejście osób niepełnosprawnych na rynek pracy”;
  • kierunku pomocy 2 „zwiększenie samodzielności osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 3 „wzrost aktywności osób niepełnosprawnych w różnych dziedzinach życia”;
  • kierunku pomocy 4 „zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji”;
  • kierunku pomocy 5 „poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych”;
  • kierunku pomocy 6 „upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności”.

Szczegółowe warunki realizacji projektów określa „Regulamin składania, rozpatrywania i realizacji projektów w ramach art. 36 ustawy o rehabilitacji”, stanowiący załącznik do „Zasad wspierania realizacji zadań”.

W ramach konkursu nie można zgłaszać projektów dotyczących:

  • organizacji imprez turystycznych lub rekreacyjnych (kierunek pomocy 3), które trwają powyżej 7 dni lub które mają znamiona turnusu rehabilitacyjnego;
  • organizowania i prowadzenia szkoleń dla tłumaczy języka migowego oraz tłumaczy-przewodników (kierunek pomocy 5).

Uprawniony podmiot może złożyć w ramach konkursu trzy wnioski, z tym że nie więcej niż dwa wnioski w danym kierunku pomocy. W jednym wniosku może być zgłoszony jeden projekt. Złożenie wniosku wspólnego powoduje zmniejszenie limitu wniosków dla każdego z Wnioskodawców, który zostanie wskazany we wniosku wspólnym.

Wniosek musi zostać w całości wypełniony poprzez aplikację Generator Wniosków. Za datę złożenia wniosku uważa się datę zatwierdzenia wniosku poprzez Generator Wniosków.

Planowana wysokość środków w 2023 roku na dofinansowanie realizacji projektów zgłoszonych w konkursie wynosi 250.000.000 zł. Podejmowanie decyzji finansowych uzależnione jest od posiadanych przez PFRON środków finansowych w planie finansowym PFRON na 2023 r.

Więcej informacji o konkursie znaleźć można TUTAJ

Print Friendly, PDF & Email