PFRON: Generator już działa. Nowe terminy składania wniosków

PFRON: Generator już działa. Nowe terminy składania wniosków
Fot. PFRON

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, iż problemy techniczne skutkujące nieprawidłowym działaniem aplikacji Generator Wniosków, powstałe z przyczyn niezależnych od PFRON, zostały usunięte a aplikacja ponownie uruchomiona dla Użytkowników.

Jak czytamy na stronie Funduszu, problemy z dostępnością aplikacji Generator Wniosków były spowodowane awarią infrastruktury technicznej Wykonawcy świadczącego usługi hostingowe na rzecz PFRON.

Z przyczyn opisanych powyżej aktualnie Generator Wniosków zawiera dane wprowadzone i zapisane przez Użytkowników do dnia 3 grudnia 2021 r., do godziny 18:00.

W związku z powyższym PFRON informuje, iż :

  1. Dane Użytkowników, którzy złożyli i zatwierdzili wniosek/ki o dofinansowanie przed dniem 3 grudnia 2021 r., do godziny 18:00, zostały zachowane w aplikacji Generator Wniosków i nie wymagają dodatkowych działań. W przypadku zatwierdzonego/ych wniosku/ów istnieje możliwość wprowadzenia zmian (przed upływem terminu naboru wniosków w konkursie). Prośbę o odblokowanie wniosku/ów należy przesłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl. W treści e-maila należy podać nazwę organizacji, tytuł projektu i numer wniosku/ów.
  2. Użytkownicy, którzy złożyli wniosek/ki oraz dokonywali zmian i aktualizacji zapisów lub zatwierdzili wniosek/ki od dnia 3 grudnia 2021 r., po godzinie 18:00 proszeni są o weryfikację kompletności danych oraz prawidłowości informacji zawartych we wniosku/ach; niezbędne będzie uzupełnienie danych/informacji wprowadzonych po tej dacie.
  3. Użytkownicy, którzy nie rozpoczęli edycji wniosku/ów do dnia 3 grudnia 2021 r., do godziny 18:00, proszeni są o ponowienie procesu złożenia wniosku/ów o dofinansowanie.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych dołożył wszelkich starań w celu odzyskania jak największego obszaru danych wprowadzonych we wnioskach i w przypadku problemów, deklaruje wsparcie wszystkim Użytkownikom aplikacji.

W celu uzyskania wsparcia, prosimy o kontakt na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl (podając w tytule e-maila numer wniosku/ów, którego/ych dotyczy zgłoszenie).

Nowe terminy składnia wniosków i aktualizacji

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych informuje, że termin naboru wniosków w ramach konkursu pn. „Sięgamy po sukces” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2021) został przedłużony do dnia 30 grudnia 2021 roku, do godziny 16:00. Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.

W przypadku już zatwierdzonych wniosków w konkursie nr 1/2021 istnieje możliwość wprowadzenia zmian (przed upływem terminu naboru wniosków w konkursie); prośbę o odblokowanie wniosku należy przesłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl. W treści e-maila należy podać nazwę organizacji, tytuł projektu, numer wniosku.

Fundusz informuje również, że do dnia 28 grudnia 2021 roku do godz. 24:00 został przedłużony termin składania zaktualizowanych wniosków w ramach trybu pozakonkursowego do umów wieloletnich zawartych w konkursach pn.:

  • „Kierunek AKTYWNOŚĆ” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2019) – trzeci okres finansowania projektów;
  • „Pokonamy bariery” (konkurs o zlecenie realizacji zadań w formie wsparcia nr 1/2020) – drugi okres finansowania projektów.

Po upływie tego terminu możliwość edycji wniosku w Generatorze Wniosków zostanie zablokowana.

W przypadku już zatwierdzonych aktualizacji wniosków w konkursach nr 1/2019 oraz 1/2020 również istnieje możliwość wprowadzenia zmian (przed upływem terminu składania zaktualizowanych wniosków w ramach trybu pozakonkursowego w ww. konkursach); prośbę o odblokowanie wniosku należy przesłać na adres: zadania_zlecane@pfron.org.pl. W treści e-maila należy podać nazwę organizacji, tytuł projektu, numer wniosku.

Print Friendly, PDF & Email