Ogłoszenie dot. Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 w Elblągu

Ogłoszenie dot. Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 w Elblągu
Fot. Pixabay

Prezydent Elbląga poszukuje dwóch lekarzy, posiadających prawo do wykonywania zawodu, do udziału w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej nr 2 w Elblągu powoływanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego w celu przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej.

Chętni powinni posiadać:
– co najmniej I stopień specjalizacji w dziedzinie chirurgii ogólnej lub,
– I stopień specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych

W przypadku braku chętnych posiadających specjalizacje wyżej wymienione poszukujemy lekarzy posiadających specjalizację lub tytuł specjalisty w pokrewnej dziedzinie medycyny.

Warunki pracy:
Miejsce pracy: Elbląg, ul. Komeńskiego 40 (budynek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie).

Czas pracy: od 04.10.2021 r. do 08.11.2021 r.  w godzinach 9.00 – 12.00

Stanowisko pracy: Przewodniczący Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Elblągu

Za udział w pracach Powiatowej Komisji Lekarskiej Nr 2 w Elblągu powoływanej przez Wojewodę Warmińsko-Mazurskiego przewidziane jest wynagrodzenie.

Wymagania niezbędne:
– znajomość załącznika nr 1 do rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej z  dnia 24.04.2018 r. w sprawie orzekania o zdolności do czynnej służby wojskowej oraz trybu postępowania wojskowych komisji lekarskich w tych sprawach.

Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
– przewodniczenie posiedzeniom komisji lekarskiej,
– organizowanie i nadzorowanie pracy członków komisji lekarskiej,
– badanie zdrowia osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej,
– kierowanie na badania specjalistyczne, w tym psychiatryczne lub na obserwację szpitalną,
– wydawanie orzeczeń komisji lekarskiej,
– sporządzanie i składanie sprawozdań z działalności komisji lekarskiej,
– promowanie wśród osób stawiających się do kwalifikacji wojskowej zdrowia i honorowego krwiodawstwa

Wymagane dokumenty:
– kwestionariusz osobowy – podpisany własnoręcznie – stanowiący załącznik do niniejszego ogłoszenia,
– kopie dokumentów poświadczających wykształcenie i specjalizacje

Oferty wraz wymaganymi dokumentami należy składać w terminie od  18.05.2021 r. do 28.05.2021 r.  w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:  „KWALIFIKACJA WOJSKOWA 2021”

  • za pośrednictwem Poczty Polskiej na adres: Urząd Miejski w Elblągu, ul. Łączności 1, 82-300 Elbląg,
  • składać osobiście w siedzibie Urzędu Miejskiego w Elblągu, ul. Łączności 1 – Departament Spraw Obywatelskich – budynek B

Ważne informacje:
W przypadku jakichkolwiek pytań należy kontaktować się z pracownikiem Departamentu Spraw Obywatelskich  Urzędu Miejskiego w Elblągu pod numerem telefonu 55/239-30-95.

Print Friendly, PDF & Email