Od września wcześniejsi emeryci i renciści będą mogli dorobić nawet 230 zł mniej

Od września  wcześniejsi emeryci i renciści będą mogli dorobić nawet 230 zł mniej
Fot. ZUS

Emeryci i renciści, które nie osiągnęły powszechnego wieku emerytalnego, a cały czas pracują, muszą kontrolować limity jakie mogą zarobić przy swoich świadczeniach. Od 1 września 2021 roku ich kwota będzie niższe niż w poprzednich trzech miesiącach.

Artykuł w formie audio. Czyta: Katarzyna Krupicka

Gdy zarobki nie przekroczą 3853,20 zł brutto miesięcznie, wówczas świadczenie można pobierać w całości. Jeśli jednak wynagrodzenie było maksymalną kwotą dolnego limitu z ubiegłych miesięcy, to od września powinno być mniejsze o 123, 90 zł.

– Limity dotyczą tylko osób, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego. Emeryt, który już osiągnął powszechny wiek emerytalny, czyli 60 lat – kobieta i 65 lat – mężczyzna może dorabiać bez żadnych ograniczeń i nie ma to wpływu na pobierane przez niego świadczenie – informuje Katarzyna Krupicka, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa podlaskiego

Pobierana emerytura lub renta może zostać zmniejszeni lub prawo do niej może być zwieszone w przypadku osiągania przez świadczeniobiorcę przychodu przekraczających określonej limity dorabiania.

Zmniejszeniu podlegają świadczenia w przypadku osiągania przychodu brutto w kwocie przekraczającej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał, kalendarzowy, ostatnio ogłoszonego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.

Zawieszeniu natomiast w razie osiągania przychodu brutto w kwocie wyższej niż 130 proc. ww. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia.

– Przeciętne wynagrodzenie w drugim kwartale 2021 roku wyniosło 5504,52 zł i jest niższe o 177 zł miesięcznie mniej niż w pierwszym kwartale. Dalego pracujący emeryci i renciści w kolejnych trzech miesiącach począwszy od września, mogą dorobić mniej – wyjaśnia rzeczniczka.

70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia ogłoszonego za II kwartał 2021 r. wynosi 3853,20 zł – przychody powyżej tej kwoty wpłyną na zmniejszenie emerytury czy też renty.

130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za ten sam kwartał wynosi 7155,90 zł , a przekroczenie go oznaczać będzie zawieszenie świadczenia.

Limit przychodów nie dotyczy osób, które mają prawo do emerytury i ukończyły powszechny wiek emerytalny. Wyjątek od tej zasady stanowią ci emeryci, którym ZUS podwyższył wyliczoną emeryturę do kwoty świadczenia minimalnego, czyli do 1250,88 zł brutto. Wówczas, jeżeli przychód z tytułu pracy przekroczy wysokość kwoty podwyższenia do minimum to, emerytura będzie wypłacana w niższej kwocie, a więc bez dopłaty do wysokości minimalnej.

Bez ograniczeń mogą dorabiać osoby pobierające emerytury częściowej, renty inwalidy wojennego, renty inwalidy wojskowego, których niezdolność do pracy pozostaje w związku ze służbą wojskową, także członkowie rodzin pobierający renty rodzinne po uprawnionych do tych świadczeń.

Jeżeli osoba pobiera rentę rodzinną, która jest kwotowo korzystniejsza od ustalonej emerytury z tytułu ukończenia powszechnego wieku emerytalnego – również może zarobkować bez ograniczeń.

Jeżeli przychód osiągany przez pracującego emeryta czy rencistę przekroczy 70 proc. przeciętnego wynagrodzenia, ale nie będzie wyższy niż 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia, wówczas świadczenie pomniejsza się o kwotę przekroczenia. W sytuacji gdy kwota przekroczenia jest wyższa niż kwota maksymalnego zmniejszenia, to o kwotę:

    646,67 zł – emerytura, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy,

    485,04 zł – renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy,

    549,71 zł – renta rodzinna dla jednej osoby.

Zawieszone zostają emerytury i renty tych świadczeniobiorców, którzy osiągnęli przychód przekraczający 130 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

– Inaczej jest w przypadku renty socjalnej. Świadczenie to zostanie zawieszona już po przekroczeniu kwoty 3 853,20 zł przychodu.- dodaje Krupicka.

Print Friendly, PDF & Email