Od 1 lutego ruszyła nowa edycja programu Aktywni+.

Od 1 lutego ruszyła nowa edycja programu Aktywni+.
Fot. Małgorzata Litwin / torun.pl

1 lutego ruszył nabór w otwartym konkursie ofert w ramach tegorocznej edycji Programu Wieloletniego na rzecz Osób Starszych „Aktywni+” na lata 2021-2025.

O środki w otwartym konkursie ofert, ogłoszonym zgodnie z przepisami Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, mogą ubiegać się stowarzyszenia, fundacje, organizacje kościelne oraz spółdzielnie socjalne, oraz inne podmioty prowadzące działalność w sferze pożytku publicznego (np. tzw. spółki non profit).

Z puli 40 mln zł organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości od 25 tys. do nawet 250 tys. zł.

Dofinansowanie w ramach programu, przyznawane jest w czterech priorytetowych obszarach:

  • Aktywność społeczna obejmuje działania mające na celu zwiększenie udziału osób starszych w aktywnych formach spędzania czasu wolnego, wspieranie niesamodzielnych osób starszych i ich otoczenia w miejscu zamieszkania, rozwijanie wolontariatu osób starszych w środowisku lokalnym oraz zwiększenie zaangażowania osób starszych w obszarze rynku pracy.
  • Partycypacja społeczna przyczynia się do wzmocnienie samoorganizacji środowiska osób starszych oraz zwiększenia wpływu osób starszych na decyzje dotyczące warunków życia obywateli.
  • Włączenie cyfrowe obejmujące działania na rzecz zwiększania umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami i korzystania z nowych mediów przez osoby starsze, a także upowszechnianie i wdrażanie rozwiązań technologicznych sprzyjających włączaniu społecznemu oraz bezpiecznemu funkcjonowaniu osób starszych.
  • Przygotowanie do starości realizowane poprzez wzmacnianie trwałych relacji międzypokoleniowych, kształtowanie pozytywnego wizerunku osób starszych oraz zwiększanie bezpieczeństwa seniorów

Zadania będą realizowane na podstawie umów jednorocznych w terminie: od dnia 1 kwietnia 2022 r. do dnia 31 grudnia 2022 r. Podmioty składające ofertę współfinansowaną w ramach programu będą zobowiązane do przedstawienia wkładu własnego w wysokości co najmniej 10 proc. wartości dotacji. Za wkład własny uznaje się wkład finansowy lub wkład osobowy.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email