O niepełnosprawności i postrzeganiu jej w społeczeństwie

Fot. Rafał Sułek

Dlaczego potrzebujemy Konwencji praw osób z niepełnosprawnościami i dlaczego jest tak ważna? O tym, co zrobić by zabezpieczyć przyszłość osób z niepełnosprawnościami? Na jakie wsparcie mogą liczyć te osoby i działające na ich rzecz organizacje? O wzajemnej współpracy i efektach jakie ona przynosi w regionie a także, jak przez 25 lat zmieniło się spostrzeganie sportu osób z niepełnosprawnościami? O tym wszystkim rozmawiano dziś w Elbląskim Parku Technologicznym, gdzie odbywała się specjalna konferencja z okazji przypadającego 3 grudnia Międzynarodowego Dnia Osób Niepełnosprawnych.


Kliknij w zdjęcie główne artykułu i obejrzyj fotorelację z wydarzenia.


– Trzeci grudnia pokazuje nam jakie są problemy osób z niepełnosprawnością, ile jeszcze musimy zrobić, jak bardzo się zaangażować żeby pokonać wszelkie trudności, by osoba z niepełnosprawnością czuła się tak jak każdy inny obywatel zarówno w pracy jak i podczas innych aktywności codziennego dnia – mówiła podczas rozpoczęcia konferencji Joanna Piotrkowska, Członek Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, która reprezentowała nieobecnego z powodów służbowych Marszałka Gustawa marka Brzezina. Pani Joanna przybliżyła również zebranym działania jakie podejmowane są w sejmiku województwa celem poprawy sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Zaprosiła też wszystkie organizacje pozarządowe do składania ofert w nowej perspektywie unijnej na lata 2021 – 2027, która – jak twierdziła pani Piotrowska, powinny już niebawem ruszyć pod wspólną nazwą FEWiM, czyli Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju Warmii i Mazur.

Głos zabrał również senator Jerzy Wcisła.

– Usiądźmy na ławeczce przy chodniku. Policzmy, ile osób niepełnosprawnych was mija? Myślę, że nie będzie to więcej niż 2-3 osoby na 100. A co 7 osoba w Polsce jest niepełnosprawna. Dlaczego nie ma ich chodnikach, są tak mało widoczni? Wszystko dlatego, że nie przygotowaliśmy naszego świata dla niepełnosprawnych. Taka jest skala potrzeb i jednocześnie skala naszych zaniedbań – powiedział senator.

Spotkaliśmy się tu, aby…

Co roku 3 grudnia obchodzimy Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami. Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnością został ustanowiony przez Zgromadzenie Ogólne ONZ w 1992 roku. Celem obchodów jest przybliżenie społeczeństwu problemów osób z niepełnosprawnościami oraz pomoc we włączeniu tej grupy w pełne życie społeczne. Ważną tematyką obchodów jest integracja osób niepełnosprawnych w każdym aspekcie życia politycznego, społecznego, gospodarczego i kulturalnego.

W tym Dniu trudno nie wspomnieć o Konwencji Praw Osób Niepełnosprawnych, która została przyjęta została przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych 13 grudnia 2006 roku. W myśl jej zapisów osoby niepełnosprawne mają prawo do: wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się (w tym równego z osobami pełnosprawnymi dostępu do przestrzeni i budynków użyteczności publicznej, transportu, informacji i komunikacji), ochrony zdrowia, edukacji, życia prywatnego i rodzinnego, udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Rząd Polski podpisał Konwencję 20 marca 2007 r., natomiast ratyfikacja Konwencji przez Polskę miała miejsce 6 września 2012 r.

Konferencja w Elbląskim Parku Technologicznym, służyła również próbie znalezienia odpowiedzi odpowiedzi na pytania: dlaczego tak trudno jest zmienić rzeczywistość? Dlaczego w 2022 roku wciąż rozmawia się o sprawach, które powinny być już dawno załatwione? Pani doktor podczas swojego wystąpienia dotyczącego konwencji praw osób z niepełnosprawnościami, przybliżyła wszystkim zebranym czym jest ableizm i dlaczego wszyscy mamy go w głowach.

– To przekonanie, że niepełnosprawność jest czymś negatywnym, powinno być leczone, naprawiane, eliminowane zmierzają do nierównego traktowania osób z niepełnosprawnościami, szczególnie z niepełnosprawnością intelektualną, w spectrum autyzmu, z doświadczeniem kryzysu psychicznego – mówiła dr Monika Zima-Parjaszewska, doktor nauk prawnych, prezeska Zarządu Głównego Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, przewodnicząca Krajowej Rady Konsultacyjnej przy Ministrze Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Zwróciła również uwagę, że choć ostatnie lata przyniosły wiele zmian w definiowaniu niepełnosprawności, określaniu potrzeb osób z niepełnosprawnościami a przede wszystkim w postrzeganiu, to niestety niepełnosprawność – szczególnie ta intelektualna wciąż jest obarczona największą liczbą stereotypów.

– Jeśli się mówi o kimś „upośledzony, niesamodzielny, niezdolny, dotknięty, cierpiący”, to ta osoba nie ma szans na niezależne życie – podsumowała prezeska Zarządu Głównego PSONI.

Innym aspektem poruszonym podczas konferencji była idea Kręgów Wsparcia, o których opowiadał zebranym Paweł Jordan – absolwent studiów w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego a także trener – superwizor w Stowarzyszeniu Trenerów STOP, autor książek na temat budowania zespołu, wolontariatu, rozwoju społeczności lokalnych.

– Obecny świat nam się bardzo zindywidualizował. Mamy wśród nas wiele osób bardzo samotnych. W niektórych krajach powoływane są wręcz ministerstwa ds. osób samotnych. Tymczasem my w Kręgach Wsparcia robimy coś zupełnie odwrotnego, stawiamy na współpracę, społeczność, zbiorowość, wzajemne wsparcie, grupowość – mówił Paweł Jordan.

Kręgi Wsparcia mają za zadanie przygotowanie osoby do dobrego, samodzielnego życia, kiedy rodziców zabraknie a także wspieranie już samodzielnego życia osoby z niepełnosprawnością intelektualną (z wyboru lub konieczności) w społeczności lokalnej. To innowacyjne w skali kraju przedsięwzięcie, którego założeniem jest zbudowanie trwałego systemu „wychodzenia z izolacji” osób z niepełnosprawnością intelektualną opierającego się na sieciach powiązań – ludzi i instytucji. – W miejscu zamieszkania budujemy relacje i system wsparcia oparty na prawdziwym zaangażowaniu wolontariuszy oraz wypracowaniu mechanizmów wspierających usamodzielnianie osób z niepełnosprawnościami – życiowo, fizycznie, także finansowo. Działania w ramach projektu mają na celu stworzenie indywidualnych, rodzinnych i społecznych relacji, które zapewnią osobom niepełnosprawnym intelektualnie bezpieczeństwo i rozwój osobisty. Warto pamiętać, że każdy człowiek nie jest problemem do rozwiązania, człowiek jest cudem do odkrycia – podsumował Paweł Jordan.

Na zakończenie pierwszej części Tomasz Woźny z IKS Atak Elbląg, zapoznał wszystkich z działaniami klubu na przestrzeni 25 lat działalności w przestrzeni integracji osób z niepełnosprawnościami w sferze sportu. Wskazał jak przez te wszystkie lata zmieniała się sama sytuacja sportowców z niepełnosprawnościami oraz jak duża role odgrywał i odgrywa Elbląg i IKS Atak chociażby w promocji piłki siatkowej na siedząco czy hokeja na sledżach.

W drugiej części konferencji Andrzej Jurkian z Warmińsko – Mazurskiego Sejmiku Osób Niepełnosprawnych przedstawił zebranym działania jakie podejmuje Warmińsko- Mazurski Sejmik Osób Niepełnosprawnych w obszarach: opieka wytchnieniowa, asystentura osobista, szkolenia kadr. Była tez mowa o współpracy w ramach Polskiej Unii Zatrudnienia Wspomaganego a także planach dotyczących wspomaganych społeczności mieszkaniowych w regionie. Przedstawiono również przykład dobrej współpracy Sejmiku z sektorem prywatnym w dziedzinie zatrudnienia wspomaganego, w ramach którego dwie osoby głuche znalazły pracę w olsztyńskiej firmie Michelin.

– Po po wielu spotkaniach, rozmowach udało nam się doprowadzić do szczęśliwego finału i panowie Sylwek i Andrzej pracują w firmie Michelin a ich praca jest doceniana przez pracodawcę i niczym nie różni się od tej, którą wykonują inni pracownicy – mówił Andrzej Jurkian.

Ostatnią prelekcją było wystąpienie Janusza Surmacza, przedstawiciela Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w którym to przedstawiono zebranym programy i możliwościach wsparcia jakie oferuje Fundusz.

– Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zaprasza wszystkich zainteresowanych do kontaktu. W strukturach naszej jednostki funkcjonują centra informacyjno-doradcze dla osób z niepełnosprawnością (CIDON), które każdemu zainteresowanemu świadczą kompleksowe usługi informacyjne i doradcze dla osób z niepełnosprawnością oraz ich otoczenia, a także usługi eksperckie mające na celu optymalne zaopatrzenie osób z niepełnosprawnościami w szeroko pojmowane technologie asystujące. W naszym regionie informacje uzyskać można pod numerem telefonu 89 722 90 30 – zachęcał Janusz Surmacz z warmińsko-mazurskiego oddziału PFRON.

Na zakończenie konferencji organizatorzy zaprosili zebranych do wspólnej dyskusji. Jednym z wątków jaki został poruszony był problem rent socjalnych a także szkoleń dla opiekunów dorosłych osób z niepełnosprawnościami dotyczących codziennego postępowania z takimi osobami.

– Opiekując się taką osobą nie wiem, czy postępuję prawidłowo, czy nie powinnam robić czegoś inaczej, czy nie robię jej krzywdy. Takie szkolenie mogłoby zweryfikować mój ogląd na niektóre kwestie ale też być dużym wsparciem – mówiła jedna z uczestniczek spotkania.

Organizatorem wydarzenia była Elbląska Rada Konsultacyjna Osób Niepełnosprawnych przy współpracy z Elbląskim Parkiem Technologicznym oraz Samorządem Województwa Warmińsko-Mazurskiego i Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych.

Organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim zaangażowanym w organizację wydarzenia a szczególnie: Klubowi Elbląskich Szefów Kuchni, firmie Naturalna Żywność Dariuszowi Ignatowskiemu, Barowi Pomidor Cud Malina Pani Beacie Murawskiej oraz Środowiskowemu Domowi Samopomocy w Przezmarku i Pani Dyrektor Małgorzacie Subocz.

Wydarzenie zostało dofinansowane ze środków Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego.

Print Friendly, PDF & Email