Nowy kierunek na PWSZ Elbląg

Decyzją Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu otrzymała uprawnienia do prowadzenia studiów I i II stopnia na kierunku logopedia. Studia na obu poziomach będą bezpłatne i potrwają 3 lata.

Od najbliższego roku akademickiego Instytut Pedagogiczno-Językowy PWSZ w Elblągu oferuje kształcenie na pierwszym i drugim stopniu kierunku Logopedia o profilu praktycznym. Kształcenie na poziomie pierwszego stopnia odbywa się w ciągu 3 lat (6 semestrów) 2130 godzin, w tym 270 praktyk zawodowych, drugiego stopnia – 3 lat (czterech semestrów) 1185 godzin, w tym 240 godzin praktyk zawodowych.

– Analiza wyników wieloletnich badań przesiewowych mowy wskazuje na wzrastającą liczbę uczniów mówiących nieprawidłowo. Z badań przeprowadzonych w roku szkolnym 2019/2020 w rejonie działalności Warmińsko-Mazurskiego Ośrodek Doskonalenia w Elblągu wynika, że w województwie jest duży odsetek dzieci z problemami w zakresie komunikacji językowej w klasach pierwszych. U ponad 50% uczniów logopedzi zdiagnozowali wady wymowy oraz zaburzenia mowy – podkreślają dr Beata Pabian (konsultant W-MODN w Elblągu ds. przedsiębiorczości i logopedii) oraz mgr Halina Uźluk (konsultant ds. awansu zawodowego i nadzoru pedagogicznego).

LOGOPEDIA I STOPNIA

W trakcie studiów studenci Logopedii zdobędą umiejętność przeprowadzania badań przesiewowych i pełnych badań logopedycznych zarówno u dzieci jak i dorosłych. Będą prowadzili zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej i nauczą się metod korygowania zaburzeń mowy. Przy wsparciu doświadczonych specjalistów będą mieli możliwość zaprojektowania własnych pomocy logopedycznych. Ponadto dowiedzą się jak prowadzić dokumentację z zajęć prowadzonych przez nauczyciela-logopedę.

Po ukończeniu studiów I stopnia absolwent będzie przygotowany do diagnozowania i prowadzenia terapii zaburzeń mowy na poziomie poradnictwa ogólnego. Będzie przygotowany również do pełnienia funkcji wychowawczych i opiekuńczych, wspierania rozwoju dzieci i uczniów, zaspokajania ich specjalnych potrzeb edukacyjnych w zakresie porozumiewania się (mowy), a także współpracy z nauczycielami, psychologami, logopedami i innymi specjalistami w obszarze rozwijania sprawności i kompetencji językowych dzieci i uczniów oraz niwelowania zaburzeń mowy.

Posiądzie umiejętności posługiwania się interdyscyplinarną wiedzą dotyczącą biologicznych, lingwistycznych, psychologicznych i społecznych podstaw logopedii w zakresie funkcjonowania człowieka i jego zachowań językowych, patologii mowy, terapii i rehabilitacji.

Uzyska kwalifikacje do wykonywania zawodu nauczyciela-logopedy (235906*).

Absolwent będzie mógł pracować jako nauczyciel – logopeda:

  • w przedszkolach i szkoła podstawowych
  • w żłobkach
  • w poradniach wczesnego wspomagania

Będzie ponadto przygotowany do kontynuowania nauki na poziomie magisterskim, tj. studiów drugiego stopnia.

LOGOPEDIA II STOPNIA

Wybierając uzupełniające studia II stopnia studenci obiorą ścieżkę dyplomowania z zakresu neurologopedii.

W trakcie studiów nauczą się przeprowadzania specjalistycznej diagnozy neurologopedycznej dzieci, młodzieży i dorosłych z zaburzeniami mowy i komunikacji o podłożu neurologicznym, diagnozowania zachowań pacjentów z uszkodzeniami ośrodkowego i obwodowego układu nerwowego, u których występują problemy z komunikacją werbalną i niewerbalną oraz stymulowanie ich aktywności poznawczej. Będą potrafili budować plan terapii dostosowany do aktualnego stanu pacjenta. Ponadto będą mogli przeprowadzać zajęcia z zakresu profilaktyki logopedycznej.

Absolwent studiów II stopnia będzie dysponował poszerzoną i pogłębioną wiedzą z zakresu diagnostyki i rehabilitacji mowy osób z zaburzeniami struktur centralnego układu nerwowego, szczególnie w zakresie zaburzeń sprawności realizacyjnych (dysglosja, dyzartria, jąkanie), zaburzeń związanych z rozpadem sprawności językowych i komunikacyjnych (afazja, demencja, schizofazja) a także zaburzeń związanych z niewykształconą kompetencją językową (głuchota, alalia, autyzm, oligofazja). Nabędzie umiejętności do pracy z pacjentami ze sprzężonymi zaburzeniami rozwojowymi, z dziećmi i młodzieżą o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Będzie posiadał wysokie kompetencje zawodowe, znacznie przekraczające wymagania programowe przewidziane w europejskich standardach kształcenia logopedów.

Posiądzie umiejętności pracy w charakterze logopedy ze specjalizacją neurologopedy.

– Mamy już znaczące doświadczenia w prowadzeniu logopedii (w ramach studiów podyplomowych – aktualnie prowadzona jest X edycja oraz w ramach pedagogiki/pedagogiki specjalnej, jako specjalność). Kompetencje i doświadczenie, kwalifikacje oraz liczba nauczycieli akademickich i innych osób prowadzących zajęcia ze studentami zapewniają prawidłową realizację zajęć oraz osiągnięcie przez studentów efektów uczenia się – mówi dr Iwona Maria Kijowska – prorektor ds. kształcenia PWSZ w Elblągu.

Print Friendly, PDF & Email