Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Sejmie

Nowelizacja ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w Sejmie
Fot. Sejm RP / Twitter

Wiceminister Barbara Socha przedstawiła w Sejmie przygotowany w Ministerstwie Rodziny i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. – To potrzebne i oczekiwane przez środowisko zmiany w tym systemie – powiedziała wiceminister.

Nowe rozwiązania będą służyć poprawie sytuacji dzieci, które znalazły się w systemie pieczy zastępczej, rodzin zastępczych oraz pozwolą, by dzieci z uregulowaną sytuacją prawną mogły szybciej i na większą skalę trafiać do rodziców adopcyjnych.

Projekt zakłada zwiększenie minimalnej wysokości wynagrodzenia dla rodzin zastępczych zawodowych, dla osób prowadzących rodzinne domy dziecka oraz rodzin pomocowych. Wzrośnie ono z 2 tys. zł do 2,6 tys. zł, zaś w przypadku rodzin pełniących funkcję pogotowia rodzinnego z 3,1 tys. zł do ponad 3.8 tys. zł. Te kwoty będą waloryzowane według wskaźnika inflacji.

Centralny rejestr ułatwi procedury

Wprowadzenie elementów derejonizacji systemu umożliwi chętnym do zostania rodzicami zastępczymi ubieganie się o kwalifikacje w całej Polsce, podobnie jak do korzystania ze szkoleń na terenie całego kraju.

Podwyższenie praw do urlopów rodziców z 7 do 14 roku życia dziecka, na takich samych prawach, jakie przysługują rodzicom naturalnym, spowoduje wzrost zainteresowania przysposabianiem dzieci starszych.

Zupełną nowością będzie centralny rejestr pieczy zastępczej. Ułatwi on pracę sądom rodzinnym, a także organizatorom pieczy zastępczej, szczególnie rodzinnej pieczy zastępczej, a zatem powiatowym centrom pomocy rodzinie. To jest też instrument, który dzięki łatwemu dostępowi do informacji będzie zapobiegać zjawisku polegającym na tym, że mamy w skali Polski m ok. kilkuset do tysiąca wolnych miejsc w rodzinnej pieczy zastępczej, a mimo to dzieci umieszczane są w domach dziecka.

Nie powstaną nowe domy dziecka

–  Zasadniczą zmianą jest zakaz tworzenia nowych placówek opiekuńczo-wychowawczych, czyli nowych domów dziecka. Będzie to możliwe w sytuacjach wyjątkowych za zgodą wojewody – podkreśliła wiceminister Socha.

Według opinii wiceminister również bardzo oczekiwaną i pozytywnie przyjętą przez rodziny zastępcze jest możliwość jednokrotnego powrotu młodego człowieka, który osiągając 18 rok życia postanowił się natychmiast usamodzielnić, do pieczy zastępczej.

MRiPS
Print Friendly, PDF & Email