Nowelizacja pomostówek przyjęta jednogłośnie

Nowelizacja pomostówek przyjęta jednogłośnie
Fot. Senat RP / Twitter

Senat RP jednogłośnie przyjął skierowaną przez Sejm RP i przygotowaną przez MRiPS nowelizację ustawy o emeryturach pomostowych. Jej rozwiązania chronią przed utratą pracy osoby, które wnioskują o takie świadczenie, ale nie spełniają warunków, niezbędnych do jego uzyskania.

W przypadku osób, które wystąpią o przyznanie emerytury pomostowej przed rozwiązaniem stosunku pracy i spełniają niezbędne wymogi, prawo do emerytury ulegnie zawieszeniu, a świadczenie nie będzie wypłacane.

– W 2020 r. wydano prawie 24 tys. decyzji o przyznaniu emerytur pomostowych – wskazał na wtorkowym posiedzeniu komisji senackiej wiceminister Stanisław Szwed.

Bez obaw o zwolnienie

Emerytura pomostowa jest świadczeniem okresowym, przysługującym do czasu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Mogą się o nią ubiegać pracownicy wykonujący prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, u których wraz z wiekiem bardzo istotnie zmniejsza się możliwość wykonywania pracy, związana z malejącą wydolnością psychofizyczną pracownika.

Nowe narzędzie dla PIP

Nowelizacja rozszerza także kompetencje Państwowej Inspekcji Pracy. Odtąd zyska ona wyraźne podstawy prawne do kontroli prac wykonywanych w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze.

Pracownik będzie miał większe możliwości złożenia skargi, nie tylko gdy on sam nie zostanie umieszczony w ewidencji, ale również gdy stanowisko pracy, na którym wykonuje prace w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, nie znajdzie się w prowadzonym przez pracodawcę wykazie.

Równy dostęp do dofinansowania

– Dzięki ujednoliceniu wysokości dofinansowania dla wszystkich przedsiębiorstw – niezależnie od liczby zatrudnianych pracowników – zwiększy się bezpieczeństwo i poprawią warunki pracy u wszystkich płatników składek – podkreśla MRiPS

Ustawa została skierowana do Podpisu Prezydenta RP i wejdzie w życie 14 dni po jej ogłoszeniu.

Źródło: MRiPS
Print Friendly, PDF & Email