Nowa polityka senioralna Poznania

Nowa polityka senioralna Poznania
Mat. prasowe

Co zrobić, żeby starszym poznaniakom i poznaniankom żyło się lepiej? Co warto poprawić, a co już jest sprawdzone i dobre? Na te pytania odpowiada nowa polityka senioralna Miasta. Poznańscy radni przyjęli dokument podczas wtorkowej sesji.

„Polityka senioralna Miasta Poznania na lata 2023-2026” to bardzo ważny dokument. Adresowany jest do wszystkich mieszkańców stolicy Wielkopolski, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób, które ukończyły 60. rok życia. Wśród jej głównych celów jest m.in. poprawa warunków i jakości życia seniorów, wykorzystanie ich potencjału, a także zwiększenie ich aktywności społecznej i obywatelskiej. 

– Obserwowany wzrost udziału osób starszych w społeczeństwie jest sygnałem dla rządzących, w tym także dla samorządów, by zadbać o przyszłość, w której seniorki i seniorzy nie będą narażeni na wykluczenie ze względów społecznych, gospodarczych i przestrzennych – mówi Jędrzej Solarski, zastępca prezydenta Poznania. – Dokument polityki senioralnej jest gwarantem planu  budowania miasta przyjaznego starzeniu się.

Dokument wyznacza 8 najważniejszych kierunków działania. Są nimi: 

  • Zwiększanie dostępności przestrzeni publicznych i budynków
  • Rozwój transportu przyjaznego starzeniu się  
  • Rozwój mieszkalnictwa przyjaznego starzeniu się
  • Tworzenie warunków do wzrostu partycypacji społecznej osób starszych
  • Kształtowanie w społeczeństwie szacunku wobec osób starszych i tworzenie warunków do inkluzji społecznej
  • Tworzenie warunków do partycypacji obywatelskiej najstarszych mieszkańców miasta oraz możliwości zatrudnienia i utrzymania pracy
  • Pobudzanie i wspieranie różnorodnych i skutecznych form komunikacji i informacji
  • Rozwój, podnoszenie jakości i dostępności usług społecznych oraz ochrony zdrowia.

Działania będą monitorowane, a koordynować je będzie Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych UMP. 

– Przyjęty podczas sesji dokument wyznacza najważniejsze kierunki działań i jest w dużym stopniu kontynuacją wcześniejszej polityki Miasta, niemniej pojawiają się w nim ważne elementy działań deinstytucjonalizacyjnych – wyjaśnia Magdalena Pietrusik-Adamska, dyrektorka tego wydziału. – Poznań od wielu lat podejmuje liczne inicjatywy, by poprawić jakość życia seniorów – zarówno w obszarach zarówno wsparcia społecznego, ochrony i profilaktyki zdrowia, jak i aktywności obywatelskiej oraz społecznej.

Nic o seniorach bez seniorów

Pracę nad projektem dokumentu poprzedziły badania – konieczne, żeby poznać prawdziwe potrzeby mieszkanek i mieszkańców Poznania w starszym wieku. Przeprowadzono więc indywidualne wywiady pogłębione z seniorami, a także z osobami, które z nimi pracują zawodowo i z przedstawicielami Miejskiej Rady Seniorów. Zorganizowano też 5 otwartych warsztatów badawczych: wzięło w nich udział m.in. 92 starszych poznaniaków i poznanianek. 

W efekcie powstał raport, który został wykorzystany podczas tworzenia projektu „Polityki senioralnej Miasta Poznania na lata 2023-2026”. Pracował nad nim specjalnie do tego celu powołany zespół. W jego skład weszli m.in. radni, przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz urzędu miasta. W pracach uczestniczyli też eksperci z obszaru geriatrii i gerontologii oraz opieki nad osobami zależnymi.

Następnie projekt dokumentu był przedstawiony wszystkim mieszkańcom miasta. Podczas konsultacji społecznych wpłynęło do niego 77 komentarzy – większość z nich to propozycje szczegółowych rozwiązań wpisujących się w poszczególne kierunki „Polityki senioralnej Miasta Poznania na lata 2023-2026”.

Poznań dla seniorów

Miasto od lat dba, by seniorom żyło się lepiej. W Poznaniu wszelkie inwestycje i przestrzenie publiczne projektowane są zgodnie z zasadami dostępności. Starsi mieszkańcy i mieszkanki stolicy Wielkopolski mogą korzystać z biletu seniora, a autobusy i tramwaje są dostosowane do ich potrzeb. Na bieżąco przebudowywane i modernizowane są też przystanki i dojścia do nich.

Poznań przyznał seniorom preferencje przy udzielaniu pomocy mieszkaniowej, dzięki czemu osoby powyżej 70. roku życia mogą szybciej dostać lokal z zasobów Miasta. Zarząd Komunalnych Zasobów Lokalowych uruchomił też program „Mieszkania studyjne dla seniorów”. Celem programu jest poprawa ich warunków mieszkaniowych i jakości zamieszkania. 

Starsi poznaniacy i poznanianki mogą aktywnie włączać się w życie miasta. Z myślą o nich cyklicznie odbywają się wydarzenia takie jak „Senioralni. Poznań” czy targi Viva Seniorzy. Miłośnicy sportu mogą spróbować swoich sił w Spartakiadzie seniorów lub poćwiczyć z Trenerem Senioralnym, a Kino Muza zapewnia seanse skierowane do tej grupy wiekowej. Osoby, które chcą zmieniać swoje fyrtle, mogą skorzystać z programu „Mikrogranty dla seniorów”. 

Różnorodna oferta obejmuje również działalność m.in. 79 klubów seniora i 6 uniwersytetów trzeciego wieku. Od lat organizowane są Poznańskie Dni Rodziny, a w ich trakcie – Poznańska Parada Pokoleń.

Aktywnie działa Miejska Rada Seniorów, która współpracuje z władzami Miasta przy kwestiach dotyczących osób 60+. Funkcjonuje również Centrum Inicjatyw Senioralnych; wydawane są miesięczniki „Senioralny Poznań” i „Tytka Seniora”. 

Miasto prowadzi dzienne domy pomocy oraz mieszkania chronione dla seniorów, a także domy pomocy społecznej. Dofinansowuje także usługi opiekuńcze oraz ochronę zdrowia.  Aby zapewnić starszym mieszkańcom komfort życia, Miasto prowadzi i rozwija innowacyjne projekty w ramach bezpłatnego pakietu usług Poznań Viva Senior. 

Print Friendly, PDF & Email