Nieodpłatna pomoc prawna w Krakowie – porozumienie na kolejny rok

Nieodpłatna pomoc prawna w Krakowie – porozumienie na kolejny rok
Fot. Adminstrator

Kraków zapewnia mieszkańcom dostęp do nieodpłatnej pomocy i informacji prawnej w 31 punktach zlokalizowanych na terenie całego miasta. Tak samo będzie w 2020 roku – gwarantuje to podpisane w piątek (22 listopada) porozumienie między Gminą Miejską Kraków a Okręgową Radą Adwokacką i Okręgową Izbą Radców Prawnych.

W Urzędzie Miasta Krakowa podpisy pod porozumieniem dotyczącym realizacji nieodpłatnej pomocy prawnej w Krakowie w 2020 roku złożyli: Jacek Majchrowski – prezydent miasta Krakowa, Marcin Sala-Szczypiński – dziekan Okręgowej Izby Radców Prawnych oraz Paweł Gieras – dziekan Okręgowej Rady Adwokackiej.

W Krakowie działa 31 punktów, z czego 23 to punkty nieodpłatnej pomocy prawnej a osiem to punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego. Od stycznia 2019 r. darmowa pomoc prawna jest udzielana mieszkańcom Krakowa według nowych zasad. Z pomocy może korzystać każda osoba, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej i złoży w tym zakresie pisemne oświadczenie. W pierwszym półroczu 2019 roku z porad prawnych skorzystało już 6121 osób, dla porównania w całym 2018 r. udzielono 8696 porad.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowo-administracyjnym,
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym,
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie polega na:

  • działaniach dostosowanych do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzających do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparciu w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym w razie potrzeby sporządzeniu wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji,
  • poradach dla osób zadłużonych i poradach z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

Od stycznia 2020 r. do zakresu nieodpłatnej pomocy prawnej zostanie dołączona mediacja. Zgodnie z ustawą z darmowej usługi mediacji będzie mogła skorzystać każda osoba fizyczna lub prawna (np. spółka, instytucja, spółdzielnia, wspólnota mieszkaniowa) dążąca do polubownego rozwiązania sporu, ale pod warunkiem, że stroną inicjującą skorzystanie z nieodpłatnej mediacji jest osoba fizyczna, której nie stać na komercyjną pomoc prawną i która złoży stosowne oświadczenie.

Żeby skorzystać z nieodpłatnej pomocy prawnej lub poradnictwa obywatelskiego należy wcześniej się umówić dzwoniąc pod numer telefonu 796 420 474 (od poniedziałku do piątku, w godzinach 9.30-17.00). Szczegółowe informacje i lokalizacja punktów oraz harmonogram udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej.

Źródło: krakow.pl
Fot. pixabay.com
Print Friendly, PDF & Email