Nieodpłatna pomoc prawna w Elblągu

Nieodpłatna pomoc prawna w Elblągu
Fot. pixabay.com

Od 1 stycznia br. rozszerzony został krąg osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Teraz takie wsparcie udzielone zostanie każdemu, kto go potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika. Dodatkowo zakres pomocy obejmuje również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

To efekt podpisanej 30 lipca 2018 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy z 5 sierpnia 2015 roku, która obecnie nosi tytuł: Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2018r. Poz. 1467).

Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od tego roku odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty (art. 8 ust.4 Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej). Wyjątkiem są kobiety w ciąży i osoby ze znaczną niepełnosprawnoscią ruchową (w takim przypadku udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość).

Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie pod numerem: 55 221 2222, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Elblągu, tj.

– w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30-15:30,
– we wtorki w godz. 7:30-16:30,
– w piątki w godz. 7:30 – 14:30.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

  • poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub
  • wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
  • sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 3a) nieodpłatną mediację lub
  • sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Zakres nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Nieodpłatna mediacja obejmuje:
1) poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
2) przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
3) przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
4) przeprowadzenie mediacji;
5) udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:
1) sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
2) zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. z 2018r. poz.1360) o mediacji.

Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018r. poz. 23, z późn. zm.), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.

Nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w ust.1 pkt 4, nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczył a pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w ust.1 pkt 1.

Nieodpłatną mediację, w zakresie, o którym mowa w ust.1 pkt 1–3 i 5, a w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem ust. 6 i 7, może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Mieszkańcy Elbląga mają do wyboru 5 punktów:

Punkt Nr 1 – prowadzony przez Urząd Miejski w Elblągu usytuowany przy ul. Łączności 1, porad udziela adwokat
Tel. 55 236 43 76
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od godz. 15:00 do godz.19:00
czwartek od godz. 14:30 do godz.18:30.

Punkt Nr 2 prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1,
porad udziela adwokat
Tel. 55 236 43 75
poniedziałek 14:30- 18:30
wtorek – piątek 7:30- 11:30

Punkt Nr 3 Punkt poradnictwa prawnego oraz poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Fundację Prawo dla Obywateli usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1,
Tel. 55 236 43 74
poniedziałek – piątek 10:30- 14:30.

Punkt Nr 4 Punkt poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Fundację Prawo dla Obywateli usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1,
Tel. 55 236 43 78
poniedziałek, środa, czwartek 11:30 – 15:30
wtorek 12:30- 16:30
piątek 10:30 – 14:30

Punkt Nr 5 prowadzony przez Urząd Miejski w Elblągu usytuowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Winna 9 pok. nr 315 – porad udziela radca prawny
Tel. 55 236 43 79
poniedziałek – piątek 8:30 – 12:30

Print Friendly, PDF & Email