Nabór wniosków do Instrumentu Wsparcia Projektów

Nabór wniosków do Instrumentu Wsparcia Projektów
Fot. Pexels

Sekretariat Rady Państw Morza Bałtyckiego planuje nabór wniosków w ramach Instrumentu Wspierania Projektów na rok 2021 (Project Support Facility). Priorytetem tegorocznej edycji jest wsparcie innowacyjnych rozwiązań skierowanych na ochronę grup społecznych szczególnie narażonych na negatywne skutki epidemii koronawirusa.

Trwająca sytuacja kryzysowa podwyższa ryzyko wystąpienia wielu negatywnych zjawisk społecznych, w tym przemocy w rodzinie, przemocy wobec dzieci, pogorszenia się stanu zdrowia psychicznego
czy wzrostu bezrobocia. Epidemia również odbija się negatywnie na programach bezpieczeństwa socjalnego i systemach ochrony, w tym systemach ochrony dzieci. Osoby w potrzebie mogą pozostać bez ochrony albo mieć ograniczoną możliwość zgłoszenia się, dostępu do usług i wymiaru sprawiedliwości. Wiele wrażliwych grup, takich jak np. młodzi obywatele czy emigranci żyją niepewnie, bowiem większość z nich pracuje w branżach, które są bezpośrednio i najsilniej dotknięte przez COVID-19, tj. w hotelarstwie, restauracjach i usługach.

Zgłaszane propozycje powinny koncentrować się na:

  • Innowacyjnych projektach promujących rozwój programów integracyjnych, których celem jest wsparcie grup szczególnie narażonych na pandemię i jej skutki, aby zaoferować im alternatywy i wzmocnić ich ścieżki wyjścia z kryzysu.
  • Innowacyjne projekty, które oceniają wpływ kryzysu na przemoc w rodzinie lub opracują strategie, narzędzia i współpracę w celu zbudowania silniejszych, bardziej dostępnych, integracyjnych i trwałych systemów ochrony dzieci.
  • Innowacyjne projekty opierające się na analizie skutków kryzysu dla społeczeństw
    i gospodarek, których celem jest zaproponowanie wzmocnienia odporności społecznej w przyszłości, ze szczególnym uwzględnieniem międzysektorowego charakteru problemów i rozwiązań (np. Kultura w czasie kryzysu i jako narzędzie budować odporność i pomagać w naprawie społecznej i gospodarczej, młodzieży jako grupie wrażliwej w czasie kryzysu i jako grupie zdolnej do opracowywania innowacyjnych strategii i projektów naprawy).

Co ważne:

  • Składanie wniosków potrwa od 15 lutego do 31 marca 2021 r.
  • Wnioskodawcami mogą być osoby fizyczne, grupy, organizacje, instytucje, stowarzyszenia i firmy z państw członkowskich RPMB, a także członkowie Grup Ekspertów RPMB i Sieci RPMB.
  • Projekty muszą obejmować partnerów z co najmniej trzech państw członkowskich RPMB.
  • Maksymalna kwota przyznanego dofinansowania to 65 000 Euro.
  • Projekty, które otrzymają dofinansowanie, powinny mieć potencjał, aby stać się podstawą modelu sieciowego, partnerskiego lub współpracy, który będzie wykonalny po upływie samego czasu trwania projektu.

Szczegółowe informacje nt. warunków aplikowania znajdują się na stronie internetowej Rady Państw Morza Bałtyckiego https://cbss.org/psf/latest-project-call/.

Print Friendly, PDF & Email