Rusza nabór na członków Rady do spraw Polityki Senioralnej

Rusza nabór na członków Rady do spraw Polityki Senioralnej
Fot. Pixabay

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza do zgłaszania kandydatów na członków Rady do Spraw Polityki Senioralnej. Kandydaci powinni wyróżniać się wiedzą i doświadczeniem w kwestiach polityki senioralnej, aby Rada mogła się stać forum otwartego dialogu o rozwoju polityki społecznej wobec starości i starzejącego się społeczeństwa.

Kandydatów do Rady mogą zgłaszać: jednostki samorządu terytorialnego oraz związki tych jednostek; administracja rządowa; organizacje pozarządowe, podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 668, z późn. zm.) oraz związki i porozumienia tych podmiotów; organizacje pracodawców oraz związki zawodowe; uczelnie i instytucje badawcze.

Zgłoszenie w formie elektronicznej lub papierowej wraz z załącznikami należy przesłać na adresy:

  • wersję elektroniczną na adresy e-mail: radaseniorzy@mrpips.gov.pl z dopiskiem w treści wiadomości: Nabór na członków RPS II kadencji;
  • wersję papierową na adres: Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, Departament Polityki Senioralnej, ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa, z dopiskiem: Nabór na członków RPS II kadencji.

Ostateczny termin zgłaszania kandydatur upływa z dniem 17 marca 2020 r. (decyduje data nadania w polskiej placówce pocztowej operatora publicznego).

MRPiPS
Fot. Pixabay
Print Friendly, PDF & Email