MRiPS: Sejm zakończył prace nad ustawą zmieniającą definicję przemocy w rodzinie na przemoc domową

MRiPS: Sejm zakończył prace nad ustawą zmieniającą definicję przemocy w rodzinie na przemoc domową
Fot. Karolina Grabowska / Pexels

Sejm zakończył prace nad ustawą zmieniającą definicję przemocy w rodzinie – na przemoc domową. Rozszerzono ją także o przemoc ekonomiczną i cyfrową, ale nie tylko. – Wprowadzone zmiany służą większej ochronie rodziny, osób doświadczających przemocy w domu, a także jej świadków – mówi Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz Pełnomocnik rządu ds. równego traktowania. Teraz ustawa trafi pod obrady Senatu.

To już ostatnia prosta. Niższa izba Parlamentu zakończyła prace nad ustawą o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie oraz niektórych innych ustaw. Teraz uchwalona ustawa trafi do Senatu.

– Przed trzema laty wprowadziliśmy przepisy umożliwiające natychmiastową izolację sprawców przemocy od osób, które jej doznawały. Dzisiaj idziemy o krok dalej. Zmieniamy definicję przemocy w rodzinie na przemoc domową, a także rozszerzamy ją o przemoc ekonomiczną czy cyfrową. Zależy nam na dostosowaniu przepisów do zmieniającej się rzeczywistości, a przede wszystkim na zwiększeniu ochrony osób doświadczających przemocy domowej oraz jej świadków – wskazuje Anna Schmidt, wiceminister rodziny i polityki społecznej oraz pełnomocnik rządu ds. równego traktowania.

Co jeszcze się zmieni?

– Projekt rozszerza krąg osób objętych ochroną na niezamieszkujących razem byłych partnerów oraz dzieci będące świadkami przemocy domowej. Ustanowiony zostanie standard podstawowych usług świadczonych przez specjalistyczne ośrodki wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Doprecyzowane zostaną przepisy dotyczące kwalifikacji osób kierujących specjalistycznymi ośrodkami wsparcia dla osób doznających przemocy domowej. Wprowadzone zostaną zmiany dotyczące pracy zespołów interdyscyplinarnych i dotychczasowych grup roboczych, które funkcjonują w gminach.

Kary za brak współpracy dla sprawców przemocy

W przypadku, gdy osoba stosująca przemoc domową będzie się uchylać od podejmowania działań mających na celu zmianę postępowania – w szczególności przez brak współpracy z grupą diagnostyczno-pomocową – zespół interdyscyplinarny złoży zawiadomienie o popełnieniu nowego wykroczenia zagrożonego grzywną do 5000 zł albo karą ograniczenia wolności w wymiarze 1 miesiąca.

Nowe rozwiązania mają wejść w życie po 3 miesiącach od ogłoszenia w Dzienniku Ustaw. (PAP)

Źródło: MRiPS / PAP MediaRoom
Print Friendly, PDF & Email