MRiPS: Przyznano 811 tys. świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji

MRiPS: Przyznano 811 tys. świadczeń uzupełniających dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji
Fot. Pixabay

W 2019 roku pojawiły się przepisy wprowadzające świadczenie uzupełniające dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Stosowna ustawa weszła w życie 1 października wspomnianego roku. Przewiduje ona wsparcie dla osób uprawionych w wysokości do 500 zł.

– Od początku funkcjonowania świadczenia uzupełniającego dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji (500+ dla niepełnosprawnych), organy rentowe przyznały 811 679 świadczeń dla osób posiadających orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i samodzielnej egzystencji – poinformowało w czwartek Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej.

Komu przysługuje świadczenie?

Świadczenie to jest skierowane do osób, które:

  • ukończyły 18. rok życia;
  • są niezdolne do samodzielnej egzystencji, a niezdolność ta została stwierdzona orzeczeniem o niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji lub orzeczeniem o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji;
  • nie są uprawnione do emerytury ani renty, nie mają ustalonego prawa do innego świadczenia pieniężnego finansowanego ze środków publicznych, np. zasiłku stałego albo zasiłku okresowego (warunek nie dotyczy jednorazowych świadczeń) ani nie są uprawnieni do świadczenia z zagranicznej instytucji właściwej do spraw emerytalno-rentowych,

albo

  • są uprawnione do tych świadczeń (emerytury, renty albo innych świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych, łącznie z kwotą wypłacaną przez zagraniczną instytucję właściwą do spraw emerytalno-rentowych), ale ich łączna wysokość brutto nie przekracza 1896,13 zł. WAŻNE! Przy ustalaniu kwoty 1896,13 zł ZUS nie bierze pod uwagę kwoty renty rodzinnej przyznanej dziecku, które stało się całkowicie niezdolne do pracy oraz do samodzielnej egzystencji lub całkowicie niezdolne do pracy przed ukończeniem 16. roku życia lub w czasie nauki w szkole przed ukończeniem 25. roku życia.
  • mieszkają w Polsce
  • mają polskie obywatelstwo

lub

  • mają prawo pobytu lub prawo stałego pobytu w Polsce, jeśli są obywatelem jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej albo Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub Konfederacji Szwajcarskiej

lub

  • mają zalegalizowany pobyt w Polsce (jeśli są obywatelem państwa spoza UE albo EFTA).

Świadczenie uzupełniające nie przysługuje osobie, która jest tymczasowo aresztowana lub odbywa karę pozbawienia wolności. Wyjątkiem jest sytuacja, gdy taka osoba odbywa karę pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego – wtedy świadczenie może jej przysługiwać.

Oprac. red.
Źródło: MRiPS / ZUS
Print Friendly, PDF & Email