Monika Zima-Parjaszewska laureatką Nagrody RPO

Monika Zima-Parjaszewska laureatką Nagrody RPO
Fot. Pixabay

Monika Zima-Parjaszewska laureatką Nagrody RPO dla zaangażowanych w ochronę praw osób z niepełnosprawnościami. Wyróżnienie zostanie wręczone we Wrocławiu 16 listopada (w rocznicę urodzin Macieja Lisa).

Prezes Zarządu Głównego PSONI dr Monika Zima-Parjaszewska jest siostrą dorosłego brata oraz matką córki z niepełnosprawnością intelektualną. Całe swoje życie zajmuje się sprawami osób z niepełnosprawnościami, działając zawodowo i społecznie na rzecz ich pełnego włączenia, walcząc o realizację praw człowieka i obywatela, wspierając ich w dążeniu do samostanowienia i niezależności.

Fot. PFON | Na zdjęciu: Monika Zima-Parjaszewska

W 2009 roku w swojej rozprawie doktorskiej pt. „Ubezwłasnowolnienie osób z niepełnosprawnością intelektualną jako ograniczenie praw konstytucyjnych w świetle artykułu 31 ust. 3 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z 2 kwietnia 1997 roku” obroniła postawioną tezę o ograniczaniu wolności i praw człowieka poprzez ubezwłasnowolnienie jako niezgodne z Konstytucją. Nadal walczy o zastąpienie instytucji ubezwłasnowolnienia w Polsce wspieranym podejmowaniem decyzji – zgodnie z obowiązującymi postanowieniami Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami. Jako współautorka programu szkolenia self-adwokatów, osób z niepełnosprawnością intelektualną występujących we własnym imieniu – rzeczników własnych spraw, działa na rzecz wzmocnienia ich samooceny i rozwoju osobistego, prowadzących do pełnego włączenia społecznego. Dla dr Moniki Zimy-Parjaszewskiej pełna podmiotowość osób z każdym rodzajem niepełnosprawności jest oczywista, bez względu na rodzaj i stopień indywidualnych problemów. Jest w swoich działaniach nieugięta i bezkompromisowa, a jednocześnie maksymalnie wrażliwa na wszelkie przejawy dyskryminacji i nierównego traktowania.

Monika Zima-Oarjaszewska to absolwentka Uniwersytetu Warszawskiego, Wydziału Prawa i Administracji – tytuł magistra nauk prawnych. Doktoranckie Stacjonarne Studia na WPIA UW ukończyła w Katedrze Prawa Konstytucyjnego, uzyskując tytuł doktora nauk prawnych. Aplikacja sądowa miała miejsce w Sądzie Okręgowym Warszawa Praga. Adiunkt w Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie, Pracownia Prawa i Kryminologii. Prawniczka, ekspertka, mentorka w Polskim Stowarzyszeniu na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną. Prawniczka w prywatnych kancelariach adwokackich, w Polskim Towarzystwie Prawa Antydyskryminacyjnego. Wykładowca WPiA UW. Autorka ekspertyz i raportów dotyczących osób z niepełnosprawnościami. Kierownik naukowy projektu badawczego „Przemoc wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną w Polsce”, Współautorka Społecznego Raportu Alternatywnego z realizacji Konwencji Narodów Zjednoczonych o prawach osób z niepełnosprawnościami, wspieranego przez ponad 50 organizacji pozarządowych w Polsce, złożonego w 2015 roku w ONZ. Autorka i realizatorka wielu szkoleń z zakresu praw osób z niepełnosprawnościami i niedyskryminacji dla różnych podmiotów. Inicjatorka rozwoju ruchu self-adwokatów w Polsce, autorka wielu szkoleń dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z tego zakresu. Redaktorka i współautorka trzech tomów publikacji pt. „Scenariusze zajęć dla self-adwokatów. Poradnik metodyczny dla profesjonalistów” (2014, 2017, 2020).

Nagroda RPO im. doktora Macieja Lisa została ustanowiona z inicjatywy Rzecznika Praw Obywatelskich dla upamiętnienia zmarłego w 2015 roku dr. Macieja Lisa, pełnomocnika terenowego RPO we Wrocławiu, który aktywnie działał w stowarzyszeniach i organizacjach społecznych, powołanych z myślą o osobach z niepełnosprawnościami i ubogich. Nagroda jest także elementem wsparcia i promocji osób oraz organizacji zaangażowanych w działania służące równemu traktowaniu osób z niepełnosprawnościami i poszanowaniu gwarantowanych im praw.

W poprzednich latach laureatami Nagrody zostali: Sławomir Piechota (2015), Lidia Lempart (2016), prof. Marek Wysocki (2017), Piotr Pawłowski (pośmiertnie) i Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji i Fundacja Integracja (2018), Adam Komar (2019) oraz Hanna Pasterny (2020). W 2020 r. Kapituła przyznała także Nagrodę Specjalną, którą uhonorowała śp. Bartłomieja Skrzyńskiego.

brpo.gov.pl
Print Friendly, PDF & Email