Marszałek Sejmu: Wybory prezydenckie 28 czerwca

Marszałek Sejmu: Wybory prezydenckie 28 czerwca
@Kancelaria Sejmu (Twitter)

Elżbieta Witek ogłosiła dziś w Sejmie RP datę wyborów prezydenckich. Pierwsza tura odbędzie się 28 czerwca, a w ewentualnej drugiej turze zagłosujemy dwa tygodnie później, a więc 12 lipca.

– To jest nasze prawo, to jest nasze święto i chciałabym, żebyśmy mogli w końcu wybrać głowę państwa, bo to jest sprawa kontynuacji polskiej państwowości, to jest sprawa polskiej racji stanu – mówiła dziś marszałek Sejmu. – My stoimy na straży porządku konstytucyjnego i w związku z tym na podstawie artykułu 128 ust. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 roku, art. 293 § 2 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku – Kodeks Wyborczy oraz art. 15 ust. 1 Ustawy z dnia 2 czerwca 2020 roku o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na Prezydenta RP zarządzonych w 2020 roku z możliwością głosowania korespondencyjnego stanowi się co następuje: § 1 zarządzam wybory prezydenta rzeczypospolitej polskiej; § 2 datę wyborów wyznaczam na niedzielę dnia 28 czerwca 2020 roku.

– PKW opiniuje kalendarz wyborczy […] i otrzymałam z PKW pismo, w którym Państwowa Komisja Wyborcza nie zgłasza żadnych uwag do kalendarza wyborczego przedstawionego przeze mnie. Za niedługo to moje postanowienie zostanie opublikowane w Dzienniku Ustaw i będziemy mogli powiedzieć, że rozpoczynamy kampanię wyborczą i chciałabym, żeby ona była uczciwa i żebyśmy mogli 28 czerwca zagłosować – przekazała Elżbieta Witek.

Korespondencyjnie lub w lokalu wyborczym

Tegoroczne wybory prezydenckie odbędą się w tzw. systemie mieszanym. Możliwe będzie oddanie głosu w lokalu wyborczym, a także zagłosowanie drogą korespondencyjną pod warunkiem zgłoszenia chęci głosowania w ten sposób do 16 czerwca (zgłoszenia takiego należy dokonać za pośrednictwem urzędu gminy). Nieco mniej czasu mają Polacy mieszkający za granicą. Ci chęć głosowania korespondencyjnego muszą zgłosić konsulowi do 13 czerwca.

Państwowa Komisja Wyborcza, w związku z zagrożeniem epidemicznym występującym na danym obszarze, na wniosek ministra zdrowia może zarządzić wyłącznie głosowanie korespondencyjne. Decyzja taka może zostać podjęta najpóźniej do 21 czerwca.

Wyborcy, którzy w dniu głosowania będą podlegali obowiązkowej kwarantannie, izolacji lub izolacji domowej, a rozpoczęli ją po 23 czerwca, chęć głosowania korespondencyjnego muszą zgłosić najpóźniej do 26 czerwca. Zgłoszenie może być dokonane ustnie, pisemnie, lub w formie elektronicznej za pośrednictwem usługi udostępnionej przez ministra właściwego do spraw informatyzacji.

Zgłoszenie, o którym mowa, powinno zawierać nazwisko i imię (imiona), imię ojca, datę urodzenia, numer ewidencyjny PESEL wyborcy, numer telefonu lub adres poczty elektronicznej, a także wskazanie adresu, na który ma być wysłany pakiet wyborczy.

Osoba, która nie jest poddana kwarantannie lub izolacji może odebrać pakiet wyborczy osobiście.

Do kiedy zgłaszanie kandydatów w wyborach na Prezydenta RP?

Zgodnie z kalendarzem wyborczym termin zgłaszania kandydatów do PKW mija 10 czerwca. Zgłoszenia kandydata muszą dokonać także komitety, które zgłaszały kandydata w związku z wyborami zarządzonymi na 10 maja br. Do 10 czerwca nowo utworzone komitety wyborcze chcące zgłosić kandydata będą musiały zebrać wymagane 100 tysięcy podpisów poparcia. Wcześniej, bo do 5 czerwca, muszą złożyć do PKW podpisy poparcia pod utworzeniem komitetu wyborczego. Wykaz ten musi zawierać co najmniej 1000 obywateli.

Z kolei do 12 czerwca pełnomocnicy wyborczy mogą zgłaszać kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Te zostaną powołane przez komisarzy wyborczych do 15 czerwca.

Głosowanie w dniu 28 czerwca w lokalach wyborczych odbędzie się w godz. 7:00-21:00. W przypadku głosowania korespondencyjnego kartę do tzw. skrzynki nadawczej należy złożyć do dnia 26 czerwca.

Fot. @Kancelaria Sejmu (Twitter)
Print Friendly, PDF & Email