Konferencja naukowa poświęcona samorządowi terytorialnemu

Konferencja naukowa poświęcona samorządowi terytorialnemu
Fot. nadesłane

Instytut Ekonomiczny Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Elblągu zaprasza do udziału w II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pn. Samorząd terytorialny w Polsce – stan obecny i perspektywy. Wydarzenie odbędzie się 15 października w trybie online.

Partycypacja w samorządzie terytorialnym – szansa na zwiększenie efektywności funkcjonowania wspólnot lokalnych czy ryzyko rozwoju populizmu?

Problematyka partycypacji społecznej jest coraz częściej analizowana przez badaczy zagadnień samorządu terytorialnego. Bez wątpienia ma to związek z widocznym wzrostem zaangażowania obywateli w rozstrzyganie spraw lokalnych, zwłaszcza na szczeblu gminy. Nie byłoby to możliwe bez przywrócenia w 1990 r. samorządu terytorialnego oraz systematycznego wprowadzania mechanizmów, które pozwoliły na wzmocnienie udziału mieszkańców w sprawowaniu władzy lokalnej.

Wiele dotychczasowych inicjatyw miało charakter oddolny i rodziło się spontanicznie w odpowiedzi na specyficzne potrzeby danej wspólnoty terytorialnej, która sama decydowała o kształcie rozwiązań instytucjonalnych mogących najskuteczniej zapewnić aktywizację jej mieszkańców. Różnorodności regulacji w aktach prawa miejscowego sprzyjała postawa ustawodawcy, który do niedawna regulował tylko niektóre narzędzia partycypacyjne i w sposób ogólny określał ramy prawne, których należało się trzymać przy projektowaniu szerszej przestrzeni dla partycypacji lokalnej lub regionalnej.

Sytuacja ta zmieniła się w znacznym stopniu po uchwaleniu 11 stycznia 2018 r. ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 130). Od tej pory wiele kwestii związanych z partycypacją w samorządzie terytorialnym, zwłaszcza tych, które dotyczą budżetu obywatelskiego i inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców, jest prawnie rozstrzygniętych w sposób odgórny. Stąd właśnie zrodziła się potrzeba namysłu, czy nowe rozwiązania prawne stanowią szansę na zwiększenie efektywności funkcjonowania wspólnot lokalnych czy może raczej rodzą ryzyko rozwoju populizmu.

Stopniowe poszerzanie katalogu instytucji demokracji partycypacyjnej i bezpośredniej skłania do refleksji nad ich prawnym uregulowaniem i rzeczywistym funkcjonowaniem.

– Nasza konferencja stanowić będzie okazję do podjęcia debaty nad dostrzegalnymi problemami partycypacji w samorządzie terytorialnym, a także do sformułowania wniosków i rekomendacji na przyszłość. Dlatego też chcielibyśmy odwołać się do doświadczeń różnych samorządów terytorialnych w Polsce, w tym również miasta Elbląg, regionu elbląskiego oraz województwa warmińsko-mazurskiego. Liczymy na uczestnictwo pracowników naukowych, praktyków związanych z samorządem terytorialnym oraz studentów. Serdecznie zapraszamy do udziału w naszej drugiej już ogólnopolskiej konferencji poświęconej dorobkowi oraz perspektywom rozwoju samorządu terytorialnego w Polsce – zachęcają organizatorzy.

Print Friendly, PDF & Email