Janusz Hochleitner - kandydat na prezydenta z nową wizją dla elblążan

Janusz Hochleitner - kandydat na prezydenta z nową wizją dla elblążan
Fot. Adminstrator

29 kwietnia br. odbyła się konferencja prasowa podczas której poznaliśmy sylwetkę pierwszego z kandydatów na urząd prezydenta Elbląga. Janusz Hochleitner jest oficjalnym kandydatem z ramienia Elbląskiego Komitetu Obywatelskiego, który ma zamiar wystartować w zbliżających się wyborach prezydenckich miasta Elbląga. Poniżej przedstawiamy jego biografię i wizję rozwoju miasta. Sylwetki kolejnych kandydatów zaprezentujemy jak tylko poznamy ich nazwiska.

Nowa wizja Elbląga – Elbląg obywatelski
– gospodarny,
– otwarty i kreatywny,
– solidarny.

Rozumiem tę wizję poprzez następujące obszary, które w kręgu doświadczonych i ekspertów oraz praktyków obecnie definiujemy, aby zaprezentować i przedyskutować ze wszystkimi mieszkańcami naszego miasta w trakcie tegorocznej kampanii wyborczej, która się odbędzie już za kilka miesięcy.
1. Miejskość – kategoria nie tylko materialna. Miasto to nie tylko podział administracyjny, struktura urbanistyczna i komunikacyjna, prawo miejscowe itd. – to są przede wszystkim ludzie. Tę kategorię rozumiem przede wszystkim jako wartość społeczną.
2. Dziedzictwo i promocja. Skuteczne budowanie nowych kierunków rozwojowych musi być znacznie poważniej ukierunkowane na pozyskiwanie nowego kapitału z zewnątrz. Szansą w tej aktywność jest próba wykorzystania atutów wynikających z bardzo interesujących walorów kulturowych, urozmaiconych krajobrazów przyrodniczych i bogatej historii.
3. Świadomość lokalna. Należy stworzyć regionalny system wychowania poprzez silniejsze przywiązanie mieszkańców Elbląga do swojej małej ojczyzny. W ten sposób można zakład, że w przyszłości struktura demograficzna miasta nie będzie zagrożona, a ponadto może przyczynić się do budowania oczekiwanych skojarzeń wśród przyjezdnych, turystów czy ewentualnych inwestorów.
4. Miejsca pracy i rozwoju. Inwentaryzacja dotychczasowych sukcesów w tym zakresie winna wskazywać konkretne działania na kreację tej sfery. Poprzez przewidywane działania stymulowane w poważnym stopniu przez władze samorządowe można znacznie pogłębić i wzmocnić etos pracy. Elbląski rynek pracy powinien być przygotowany na zagospodarowywanie w poważniejszym stopniu osób młodych, zwłaszcza dla wszystkich elblążan i absolwentów miejscowych szkół wyższych. A także:
5. Stanowienie prawa a bezpieczeństwo.
6. Pomoc słabszym i pokrzywdzonym.
7. Poszukiwanie nowych perspektyw i myślenie innowacyjne.

W programie EKO moje akcenty i szczególne poszukiwania dotyczą:
– aktywizacji społecznej,
– biznesu i społeczeństwa,
– struktury efektywnej promocji,
– samorządowego systemu wartości,
– makroekonomicznym uwarunkowaniom rozwoju,
– „Obserwatorium Rozwoju Elbląga”,
– komunikacji a rekreacji.

W trakcie konferencji prasowej w dniu 29 kwietnia br. wskazałem wybrane inicjatywy:
– koncepcję powołania Rad Dzielnicowych, które będziemy z mieszkańcami miasta od końca maja br. dyskutowali w wybranych dzielnicach,
– powołanie od początku maja ciała eksperckiego nad wypracowaniem form pracy i obszarów penetracji dla „Obserwatorium Rozwoju Elbląga”,
– bezpośrednie włączenie się do prac nad zorganizowaniem w dniu 11 listopada br. Kongresu Obywatelskiego w Elblągu, jako miejsca dyskusji i podejmowania współpracy dla wszystkich środowisk i sił politycznych miasta i regionu.

Wszystkich zainteresowanych kierunkami rozwoju niniejszej propozycji dla nas i dla Elbląga zapraszam do współpracy ([url]http://www.elblag-eko.org[/url]).
Janusz Hochleitner ma 44 lata. Od 1999 roku dziekan Wydziału Zamiejscowego w Elblągu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (dawniej Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie), gdzie piastował swój urząd przez 10 lat. Obecnie jest profesorem w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

Ukończył najpierw Szkołę Podstawową nr 18, a następnie Liceum Ekonomiczne (technik ekonomista, specjalność finanse i rachunkowość). W tej ostatniej szkole na stałe zaangażował się w ruchu turystycznym, dokładnie poznając walory i dzieje regionu. Jako uczeń tej szkoły mógł także odnosić liczne sukcesy w konkursach historycznych, filozoficznych (dwukrotny laureat finałów centralnych), recytatorskich (finalista ogólnopolski w Kołobrzegu) oraz krasomówczych (zwycięzca ogólnopolskiego konkursu w Golubiu-Dobrzyniu w 1984 w 2 lata później zwycięzca Finału-Finałów z grona dotychczasowych zwycięzców).

Ukończył studia historyczne na Uniwersytecie Gdańskim (specjalność archiwalna). Pod kierunkiem prof. Wacława Odyńca obronił pracę magisterską (1991) i doktorską (1994). Jako student zaangażował się w pracy studenckich kół naukowych (epigraficzne i ikonograficzne) oraz brał udział w ekspedycji naukowej do Irkucka i nad jezioro Bajkał (1989). W murach swojego wydziału przez tydzień uczestniczył w strajku okupacyjnym (1988) bezpośrednio doświadczając przeobrażeń społecznych Polaków i swojego pokolenia. To tu także poznał i rozpoczął współpracę m.in. z profesorem Stanisławem Gierszewskim, autorem książki „Elbląg przeszłość i teraźniejszość”. Dzięki jego rekomendacji został tuż przed obroną pracy magisterskiej kierownikiem Stacji Badań Społecznych przy Urzędzie Miasta w Elblągu (1991).

Przez kilka lat był nauczycielem w elbląskich szkołach samorządowych (1990–1997: Liceum Ekonomiczne, Technikum Handlowe oraz Szkoła Podstawowa nr 11) a także w Szkole Katolickiej.

Od 1996 roku związany zawodowo z wyższymi uczelniami – Wyższą Szkołą Pedagogiczną w Olsztynie, a następnie Uniwersytetem Warmińsko-Mazurskim, gdzie w 2008 roku habilitował się na podstawie pracy o „Obrzędach dorocznych w kulturze chłopskiej Warmii południowej w XVI-XVIII wieku”. Przez wiele lat w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych prowadził Studenckie Koło Naukowe Etnografii Historycznej (z grona jego uczestników dwóch obroniło już swoje doktoraty, jednak największym sukcesem organizacyjnym było przeprowadzenie Międzynarodowej Ekspedycji Naukowej Śladami Polskiej Emigracji na Krymie w 1998 roku oraz przeprowadzenie badań ankietowych nad świadomością historyczną Warmii i Mazur oraz mieszkańców ówczesnego województwa elbląskiego.

W 1999 roku Janusz Hochleitner zostałe wybrany dziekanem Wydziału Zamiejscowego w Elblągu Szkoły Wyższej im. Bogdana Jańskiego (dawniej Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości w Warszawie), gdzie piastował swój urząd przez 10 lat. Tam mógł sprawdzić się w pracy organizacyjnej. Kreował w niej nowe kierunki kształcenia np. gospodarka przestrzenna oraz liczne specjalności, jak rewitalizacja czy zarządzanie turystyką. – Ten okres zaangażowania zawodowego dostarczył mi wielu inspiracji oraz nauczył podejmowania trudu organizacji wielu przedsięwzięć naukowych o charakterze interdyscyplinarnym. Współpraca z badaczami z wielu ośrodków akademickich reprezentujących liczne dyscypliny naukowe umożliwiła przeprowadzenie kilkudziesięciu konferencji, na których wyniki badań naukowych bezpośrednio były weryfikowane i komentowane przez praktyków życia gospodarczego – mówi Janusz Hochleitner. W ten sposób skutecznie udaje się adaptować wiedzę teoretyczną w działalności samorządowej czy pozarządowej.

Obecnie jest profesorem w Instytucie Historii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Swoje badania koncentruje nadal nad regionalizmem, próbując wskazywać praktyczne inspiracje dla branży turystycznej w promowaniu przede wszystkim Warmii, Oberlandu oraz Powiśla. -Wyzwaniem w swoich poszukiwaniach uczyniłem poszukiwanie sposobów uatrakcyjnienia oferty turystycznej Elbląga poprzez wskazywanie oczywistych związków terytorialnych (Żuławy, Wzniesienia Elbląskie, Zalew Wiślany, Mierzeja Wiślana oraz Wisła i Morze Bałtyckie) – dodaje.

Od najmłodszych lat kandydat związany jest z ruchem pozarządowym (m.in. animator ruchu Światło-Życie przy parafii św. Wojciecha w Elblągu, członek Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, Polskiego Towarzystwa Historycznego o/Elbląg, Towarzystwa Naukowego im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie, Klubu „Wspólnota Elbląska”, Elbląskiego Stowarzyszenia Wspierania Inicjatyw Pozarządowych, Stowarzyszenia Elbląski Klub Autorów, w latach 1997-2000 członek Instytutu Akcji Katolickiej Diecezji Elbląskie). – Tu zdobywane doświadczenie staram się przenosić także do pracy naukowej – podkreśla Janusz Hochleitner. W taki sposób od kilku lat prowadzę szerokie badania nad wykorzystaniem potencjału kulturowego w działalności turystycznej oraz podejmują badania nad świadomością historyczną, postawami obywatelskimi, przestrzenią symboliczną miast czy aktywnością promocyjną Lokalnych Grup Działania.
  Red. Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 5347

Print Friendly, PDF & Email