Innowacje na rzecz dostępności

Innowacje na rzecz dostępności
Fot. Pixabay

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie innowacyjnych projektów w konkursie „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”, realizowanym przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju z programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki. Na projekty służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami przeznaczono budżet 445 mln zł. Konkurs adresowany jest do dużych przedsiębiorstw, a wnioski przyjmowane będą do 30 października br.

– Dzięki Funduszom Europejskim podejmujemy szereg działań mających na celu poprawę sytuacji osób z niepełnosprawnościami. Od lat likwidujemy bariery, nie tylko w projektach infrastrukturalnych czy dostępie do usług, ale również poprzez tworzenie dedykowanych, nowych technologii – powiedziała wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak. – Prowadzony obecnie konkurs jest kolejnym przedsięwzięciem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, ukierunkowanym na dostępność. Planujemy, że w tym roku NCBR zrealizuje dodatkowe działania z programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego, wspierające dostępność szkolnictwa wyższego.

Zgodnie z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, takie potrzeby może mieć każdy. Różnią się one w zależności od uwarunkowań związanych z sytuacją danego człowieka. W tej grupie znajdują się zarówno osoby poruszające się na wózkach, niewidome czy niesłyszące, jak i osoby z niepełnosprawnościami lub zaburzeniami psychicznymi, bądź intelektualnymi. To też osoby starsze w tym ze schorzeniami otępiennymi (np. demencja, Alzheimer), związanymi z procesem starzenia się, jak też osoby z dysfunkcjami rozwojowymi (np. zaburzenia ze spektrum autyzmu, ADHD). To także m.in. osoby osłabione chorobami, kobiety w ciąży, opiekunowie małych dzieci, w tym korzystający z wózków dziecięcych. Specjalistycznych rozwiązań potrzebują osoby mające trudności w komunikowaniu się z otoczeniem czy o nietypowym wzroście, jak również – co pewnie rzadziej przychodzi nam na myśl – osoby z większym bagażem. Szczególne potrzeby mają też chorzy na choroby cywilizacyjne i przewlekłe (np. cukrzyca, epilepsja, choroby układu krążenia, nowotworowe).

– W konkursie szukamy projektów, które przełamią bariery i pozwolą osobom ze szczególnymi potrzebami funkcjonować na równi z resztą społeczeństwa – wyjaśnił dr Jacek Orzeł, p.o. dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. – Konkurs został tak pomyślany, aby jego efekty przyczyniły się zarówno do rozwoju społecznego, jak i gospodarczego. To ogromna szansa przedsiębiorców na realizację ciekawych projektów, istotnie przyczyniających się do zwiększenia dostępności.

W poszukiwaniu rozwiązań

Przedmiotem zgłaszanych, w konkursie „Ścieżka SMART na rzecz dostępności”, projektów musi być rozwiązanie problemu/problemów osób ze szczególnymi potrzebami istotnie przyczyniające się do zwiększenia dostępności, rozumianego jako zniesienie co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w przestrzeni fizycznej (w tym budynkach, urządzeniach), rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb tych osób. Każdy projekt dofinansowany w naborze ogłoszonym przez NCBR musi być zgodny z zakresem tematycznym konkursu oraz wpisywać w co najmniej jedną Krajową Inteligentną Specjalizację (KIS).

Konkurs skierowany jest do dużych przedsiębiorstw, planujących realizację kompleksowych projektów z zakresu: prac badawczo-rozwojowych (B+R), wdrożeń innowacji, rozwoju infrastruktury B+R, internacjonalizacji, rozwoju kompetencji pracowników i osób zarządzających przedsiębiorstwem, cyfryzacji i zazieleniania działalności przedsiębiorstw. Realizacja modułu B+R, który obejmuje badania przemysłowe i prace rozwojowe albo tylko prace rozwojowe, jest obowiązkowa. Pozostałe moduły, zgodnie z nowatorską formułą konkursu, przedsiębiorstwo może realizować w zależności od potrzeb i specyfiki projektu.

Warunki uczestnictwa

W naborze mogą wziąć udział duże przedsiębiorstwa samodzielnie występujące o wsparcie projektu. Zgodnie z kryteriami wyboru, firmy duże (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji), które przewidują realizację inwestycji produkcyjnych w module wdrożenie innowacji, zazielenienie przedsiębiorstw lub cyfryzacji, muszą zaplanować w projekcie współpracę z MŚP, aby uzyskać dofinansowanie. Taka współpraca może przyjąć formę m.in. transferu wiedzy, powiązania kooperacyjnego, w tym: klastrów innowacyjnych (także eksportowych), łańcuchów produkcyjnych, sieci technologicznych, platform technologicznych.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych w projekcie to 1 mln zł (limit dotyczy modułu B+R), a koszty kwalifikowalne modułu B+R muszą stanowić co najmniej 20 proc. całkowitych kosztów kwalifikowalnych całego projektu. Maksymalna wartość oraz poziom dofinansowania uzależnione są od wybranego rodzaju pomocy publicznej w ramach modułów.

Więcej informacji na temat naboru „Ścieżka SMART na rzecz dostępności” wraz z dokumentacją konkursową znajduje się na stronie NCBR.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Źródło informacji: NCBR / PAP MediaRoom
Print Friendly, PDF & Email