Grudziądz: Za odśnieżanie odpowiadają właściciele...

Grudziądz: Za odśnieżanie odpowiadają właściciele...
Fot. pixabay.com

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa do obowiązków właściciela lub zarządcy nieruchomości należy utrzymanie czystości i porządku, w tym m.in. usuwanie z chodników śniegu i lodu.

Zgodnie z zapisami ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości zapewniają utrzymanie czystości i porządku m.in. przez uprzątnięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodników położonych wzdłuż nieruchomości, przy czym za taki chodnik uznaje się wydzieloną część drogi publicznej służącą dla ruchu pieszego położoną bezpośrednio przy granicy nieruchomości. Właściciel nieruchomości nie jest natomiast obowiązany do uprzątnięcia chodnika, na którym jest dopuszczony płatny postój lub parkowanie pojazdów.

Za nieodśnieżony chodnik grozi mandat w wysokości od 20 do 500 zł. Straż Miejska na bieżąco przeprowadza kontrole w tym zakresie. Ponadto osoba, która np. przewróci się na nieodśnieżonym chodniku i dozna uszczerbku na zdrowiu, może starać się na drodze cywilnej o odszkodowanie.

Warto dodać, że miasto nie jest właścicielem wszystkich skwerów, chodników i placów. Tereny miejskie są systematycznie sprzątane przez firmy, które wygrały przetargi na realizację tego zadania i poszczególne Wydziały oraz miejskie jednostki systematycznie sprawdzają wykonywanie tych usług.

Print Friendly, PDF & Email