GIS zaktualizował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli

GIS zaktualizował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli
Fot. Pixabay

Główny Inspektorat Sanitarny zaktualizował wytyczne przeciwepidemiczne dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat trzech. Opublikowano je na stronie internetowej MEiN.

– W trosce o bezpieczeństwo uczniów, pracowników szkół i ich najbliższych rekomendowane jest szczepienie jako świadoma decyzja w zakresie ochrony przez zachorowaniem i przenoszeniem COVID-19 – wskazano w wytycznych.

Zgodnie z nimi, do placówki uczęszczać może wyłącznie dziecko zdrowe bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

Dzieci mają być przyprowadzane/odbierane przez osoby zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy nie został nałożony na nie obowiązek kwarantanny lub izolacji domowej.

Rekomenduje się nie przyprowadzanie dziecka do placówki, jeżeli w domu przebywa osoba w izolacji w warunkach domowych.

W wytycznych wskazano, by do grupy dzieci przyporządkowani byli, w miarę możliwości organizacyjnych, ci sami opiekunowie. Grupa dzieci wraz z opiekunem powinna, w miarę możliwości, przebywała w wyznaczonej i stałej sali.

Zaleca się z sali, w której przebywa grupa, usunąć przedmioty i sprzęty, których nie można skutecznie uprać lub dezynfekować. Jeżeli do zajęć wykorzystywane są przybory sportowe (piłki, skakanki, obręcze itp.) należy je dokładnie myć, czyścić lub dezynfekować.

Dziecko nie powinno zabierać ze sobą do placówki i z placówki niepotrzebnych przedmiotów. W przypadku dzieci, które do placówki przyniosą zabawkę, ich opiekunowie powinni zapewnić, aby dzieci ich nie udostępniały innym, natomiast rodzice lub opiekunowie dziecka powinni zadbać o regularne czyszczenie, pranie, ewentualnie dezynfekcję zabawki.

Należy wietrzyć sale co najmniej raz na godzinę, a także w czasie, gdy dzieci nie przebywają w sali, oraz – w razie potrzeby – również w czasie zajęć.

Rekomenduje się korzystanie przez dzieci z pobytu na świeżym powietrzu, optymalnie na terenie placówki, ale z możliwością skorzystania z terenów rekreacyjnych.

W przypadku korzystania przez grupę z placu zabaw poza terenem placówki, zaleca się korzystanie z niego po uprzednim czyszczeniu z użyciem detergentu lub dezynfekowanie sprzętów / przedmiotów, do których dzieci będą miały dostęp. Sprzęt na placu zabaw lub boisku, należącym do placówki, powinien być regularnie czyszczony z użyciem detergentu lub dezynfekowany. Jeśli nie ma takiej możliwości – należy zabezpieczyć go przed używaniem.

W miarę możliwości organizacyjnych należy zapewnić taką organizację pracy, która ograniczy stykanie się ze sobą poszczególnych grup dzieci (np. różne godziny przyjmowania grup do placówki, różne godziny zabawy na dworze).

Personel kuchenny i pracownicy administracji oraz obsługi sprzątającej powinni ograniczyć do minimum kontakty z dziećmi oraz nauczycielami. W przestrzeni wspólnej zaleca się stosowanie przez nich maseczki (najlepiej chirurgicznej).

Rekomenduje się zachowanie dystansu przez rodziców i opiekunów przyprowadzających/odbierających dzieci w odniesieniu do pracowników placówki, jak i innych dzieci i ich rodziców.

Rodzice mogą wchodzić z dziećmi do przestrzeni wspólnej z zachowaniem zasady jeden rodzic z dzieckiem/dziećmi lub dystansu od kolejnego rodzica z dzieckiem/dziećmi, przy czym należy przestrzegać środków ostrożności (maseczka, dezynfekcja rąk).

W przypadku odbywania przez dziecko okresu adaptacyjnego w placówce rodzic/opiekun za zgodą dyrektora placówki może przebywać na terenie placówki z zachowaniem środków ostrożności (minimum: maseczka, dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa).

Należy ograniczyć dzienną liczbę rodziców/opiekunów dzieci odbywających okres adaptacyjny w placówce do niezbędnego minimum, umożliwiając osobom zachowanie dystansu od osób trzecich.

Należy ograniczyć przebywanie osób trzecich w placówce do niezbędnego minimum, z zachowaniem środków ostrożności (m.in. maseczka, dezynfekcja rąk, tylko osoby zdrowe).

Przed wejściem do budynku należy umożliwić skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk oraz zamieścić informację o obligatoryjnym dezynfekowaniu rąk przez osoby dorosłe, wchodzące do placówki.

Rekomenduje się, aby rodzice/opiekunowie dezynfekowali dłonie przy wejściu oraz zasłaniali nos i usta przy pomocy maseczki.

Należy regularnie myć ręce wodą z mydłem oraz dopilnować, aby robiły to dzieci, szczególnie po przyjściu do placówki, przed jedzeniem i po powrocie ze świeżego powietrza oraz po skorzystaniu z toalety.

Należy zapewnić sposoby szybkiej komunikacji z rodzicami/opiekunami dziecka oraz uzyskać ich zgodę na pomiar temperatury ciała dziecka – jeśli zaistnieje taka konieczność, w przypadku wystąpienia niepokojących objawów chorobowych.

Jeśli pracownik placówki zaobserwuje u dziecka objawy mogące wskazywać na infekcję dróg oddechowych (w szczególności temperatura powyżej 38 st. C, kaszel, duszności), należy odizolować je w odrębnym pomieszczeniu lub wyznaczonym miejscu z zapewnieniem minimum 2 m odległości od innych osób i niezwłocznie powiadomić rodziców/opiekunów w celu pilnego odebrania dziecka. (PAP)

Danuta Starzyńska-Rosiecka
Print Friendly, PDF & Email