Gdynia: Dla kogo pożyczka z Funduszu Dostępności?

Spektrum organizacji, które mogą ubiegać się nawet o 2 miliony złotych wsparcia w naborze w ramach Funduszu Dostępności, jest bardzo szerokie. To między innymi: spółdzielnie mieszkaniowe, TBS-y, wspólnoty mieszkaniowe, samorządy oraz uczelnie wyższe. Dysponentem środków Banku Gospodarstwa Krajowego jest Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

Jednorazowe wsparcie w ramach Funduszu Dostępności może sięgnąć maksymalnie 2 milionów złotych. Do rozdysponowania jest w sumie 30 milionów złotych. Ogólnopolski nabór koordynuje Polska Fundacja Przedsiębiorczości.

– Środki są przyznawane w celu poprawu dostępności do np. budynków usługowych czy mieszkalnych dla osób z niepełnosprawnościami, osób starszych oraz rodzin z małymi dziećmi. Jest to szeroki temat, bardzo potrzebne społecznie zagadnienie. Cieszymy się, że dzięki tym pieniądzom życie wielu osób się poprawi. Poszerzamy naszą działalność w 2021 roku o nowe produkty skierowane do zupełnie innego spektrum beneficjantów. Taka działalność wpisana jest w długofalową strategię rozwoju Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości – mówi Jacek Madej, członek zarządu PFP.

Z pożyczki można sfinansować na przykład:

 • remonty i instalacje wind,
 • modernizacje podjazdów,
 • obniżanie krawężników czy przystosowywanie budynków do potrzeb matek z małymi dziećmi,
 • ponadto możliwe jest refinansowanie inwestycji będących już w trakcie realizacji.

– Te pieniądze mogą być spożytkowane na remonty lub dostosowania budynków do potrzeb osób z niepełnosprawnością. Zakres jest dość szeroki. To pożyczki z okresem spłaty aż do 20 lat, bez wkładu własnego, oprocentowanie stałe wynosi tylko 0.15% rocznie, czyli jest właściwie nieodczuwalne. Co więcej, istnieje możliwość umorzenia pożyczki do 40%. To atrakcyjny produkt nieoferowany wcześniej przez instytucje takie jak Polska Fundacja Przedsiębiorczości – dodaje Madej.

Przeznaczenie pożyczki z PFP

Pożyczka ma wspierać działania w zakresie zapewniania dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (osobom z niepełnosprawnością, osobom w wieku 60+ oraz dzieciom do lat 6 i ich prawnym opiekunom) lub jej poprawy w miejscu zamieszkania. Katalog obiektów podlegających dostosowaniu obejmuje budynki: mieszkalnictwa wielorodzinnego, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej.

Projekt umożliwia refinansowanie pożyczek bądź kredytów udzielonych w bankach lub innych instytucjach finansowych, o ile związane są z realizowaną i niezakończoną inwestycją i dotyczą wydatków nie starszych niż 12 miesięcy na dzień złożenia wniosku o pożyczkę.

Podmioty uprawnione do uzyskania wsparcia to:

 • spółdzielnie mieszkaniowe,
 • wspólnoty mieszkaniowe,
 • towarzystwa budownictwa społecznego,
 • jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego posiadające osobowość prawną,
 • podmioty w ramach administracji rządowej, m.in. państwowe osoby prawne, w tym jednostki od nich zależne,
 • spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od jednostek samorządu terytorialnego,
 • inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
 • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki,
 • instytucje kultury,
 • osoby fizyczne posiadające budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego.

Pożyczki mogą być udzielane z zastosowaniem pomocy publicznej lub pomocy de minimis. Mogą być również łączone z dotacją PFRON lub innym wsparciem ze środków publicznych. Łączna kwota wsparcia nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowalnych projektów.

Więcej informacji, regulamin i wniosek pożyczkowy są dostępne na stronie Polskiej Fundacji Przedsiębiorczości.

Print Friendly, PDF & Email