Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej ułatwia życie studentom z niepełnosprawnościami

Gdynia: Akademia Marynarki Wojennej ułatwia życie studentom z niepełnosprawnościami
fot. pixabay.com

Dostępność miasta dla wszystkich bez wyjątku mieszkańców to jeden z priorytetów Gdyni, o który dbają również gdyńskie szkoły i uczelnie. W ramach projektu „Akademia Marynarki Wojennej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami” w Bibliotece Głównej AMW został właśnie postawiony dotykowy oraz brajlowski plan obiektu.

Osoby niewidome i słabowidzące będą mogły teraz łatwiej zorientować się w topografii uczelni. Nowa tablica z dotykowym i brajlowskim planem obiektu została umieszczona w Bibliotece Głównej. Pozwoli ona rozeznać się, gdzie znajdują się i trafić z biblioteki do miejsc takich, jak aula, czytelnia, szatnia, toalety, w tym dla osób z niepełnosprawnościami, bufet, czy ochrona. I to trafić tak, by ominąć znajdujące się na drodze przeszkody oraz korzystając przy tym z wind i podjazdów dla wózków.

Plan powstał w ramach realizowanego od stycznia 2020 roku projektu „Akademia Marynarki Wojennej dostępna dla osób z niepełnosprawnościami”, który potrwa do czerwca 2023 roku.

– Celem głównym projektu jest wzrost dostępności uczelni dla osób z niepełnosprawnościami. Obejmuje on wdrożenie kompleksowego programu zakładającego zmiany organizacyjne, proceduralne w zakresie kształcenia, technologiczne, architektoniczne oraz realizację działań podnoszących świadomość i kompetencje kadry uczelni oraz studentów. Uważamy, że podjęte działania umożliwią pełną integrację studentów z niepełnosprawnościami ze społecznością akademicką AMW – informuje Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami, które działa od stycznia 2020 roku w Akademii Marynarki Wojennej w Gdyni na rzecz studentów, doktorantów i pracowników będących osobami niepełnosprawnymi.

W ramach projektu zaplanowano m.in. takie formy wsparcia osób z niepełnosprawnościami, jak:

dostosowanie systemu elektronicznej rekrutacji, zakup sprzętu specjalistycznego umożliwiającego pełne uczestnictwo w procesie kształcenia, szkolenia dla pracowników AMW oraz studentów z niepełnosprawnościami w zakresie korzystania ze sprzętów i technologii wspierających proces kształcenia, kursy polskiego języka migowego, dostosowanie architektoniczne budynków, biblioteki i strony internetowej, program wsparcia zdrowia psychicznego oraz zajęcia sportowe.

– W ramach realizowanego projektu udało się nam już m. in. dostosować proces kształcenia oraz materiały dydaktyczne i egzaminacyjne do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, zakupić sprzęt i technologie wspierające proces kształcenia, przebudować wejście główne poprzez wybudowanie podjazdu dla osób z naruszoną sprawnością fizyczną i poruszających się na wózkach inwalidzkich, a także oznakować w alfabecie Braillea sale wykładowe, dostosować bibliotekę, czy wreszcie opracować procedury bezpiecznej ewakuacji, jak również wyposażyć budynki uczelni w sprzęt zwiększający bezpieczeństwo osób z niepełnosprawnościami, m .in. w krzesła ewakuacyjne dla osób o ograniczonej zdolności poruszania się. W niedalekiej przyszłości zostanie m .in. zakupiona i zamontowana winda zewnętrzna w jednym z budynków uczelni oraz dostosowane zostaną strony internetowe uczelni według międzynarodowych standardów – mówi Gracjana Dutkiewicz z Katedry Stosunków Międzynarodowych Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych AMW, należąca do zespołu projektowego.

Jako że dostępność idzie w parze zarówno z uczelnią jak i z miastem, AMW i Gdynia podpisały na początku 2021 roku porozumienie na rzecz pełnego uczestnictwa studentów z niepełnosprawnościami w życiu akademickim. W ramach porozumienia uczelnia konsultuje z Biurem Pełnomocnika Prezydenta Miasta Gdyni ds. Osób z Niepełnosprawnością swoje działania związane z projektem, a miasto służy uczelni radą, wsparciem i pomocą merytoryczną.

Print Friendly, PDF & Email