Gdańska kultura bez barier

Gdańska kultura bez barier
Fot. gdansk.pl

Cztery miejskie instytucje kultury otrzymały granty w ramach programu finansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego „Kultura bez barier”. Dzięki temu wsparciu w Gdańskim Teatrze Szekspirowskim, Europejskim Centrum Solidarności, Muzeum Gdańska i Teatrze Miniatura powstaną m.in. nowe wydarzenia kulturalne i udogodnienia dla OzN, a pracownicy instytucji zwiększą kompetencje w obszarze dostępności i współpracy z osobami z niepełnosprawnościami.

W konkursie ogłoszonym przez PFRON o granty na wdrożenie modelu zapewniania dostępności oferty instytucji kultury dla osób ze szczególnymi potrzebami ubiegało się 408 jednostek kultury z całej Polski. W sumie do 111 instytucji trafi ponad 17 mln zł. W Gdańsku do 4 miejskich instytucji kultury trafią granty łącznej wysokości ponad 800 tys. zł. 

Szekspir dla każdego

Projekt złożony przez Gdański Teatr Szekspirowski uzyskał grant wysokości 249 750,00 zł. W ramach dofinansowania planowane jest przeszkolenie kadry Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego w zakresie dostępności, zmiana strony www, co przyczyni się do zmiany sposobu komunikowania oferty teatru, rozszerzenie współpracy ze środowiskiem osób z niepełnosprawnościami, ułatwienie w poruszaniu się po budynku poprzez stworzenie mikronawigacji i video instrukcji, zwiększenie dostępu do informacji – beacony, a także rozszerzenie oferty edukacyjnej oraz uwrażliwienie młodzieży na potrzeby OzN. Podstawową grupą docelową są osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Gdański Teatr Szekspirowski przewiduje także działania dla osób z niepełnosprawnościami ruchu i wzroku. Planowane jest zaangażowanie osób z Zespołem Downa z Fundacji Ja Też w Biurze Obsługi Widza, a także stworzenie dedykowanych prezentacji spektaklu Teatru Razem oraz produkcji własnej GTS dla grup OzN z audiodeskrypcją i audiodeskrypcję innych wybranych spektakli. Działania będą ewaluowane przez konsultantów z określonym typem niepełnosprawności z zakresu obszarów: rozumienia, czucia, poruszania się i widzenia.

Ćwierć miliona złotych dla ECS

Projekt pod nazwą „Uzmysłowienie” zgłoszony przez Europejskie Centrum Solidaronści w ramach projektu „Kultura bez barier” uzyskał grant w wysokości 248 880 zł. Środki uzyskane w konkursie zostaną przeznaczone na naukę polskiego języka migowego i szkolenie z obsługi osób z niepełnosprawnościami dla pracowników ECS, spacery architektoniczne w polskim języku migowym, stworzenie w pełni dostępnego stanowiska pracy w bibliotece, montaż planów tyflograficznych i warsztaty dla osób głuchych.

Efektem projektu będzie instalacja zmysłowa dostępna publicznie i rozbudowana o warstwę edukacyjną. To osoby głuche, jako jej autorzy wprowadzą nas w równościowe doświadczanie świata. Działaniem dodatkowym jest montaż na każdym piętrze ECS, do którego mogą trafić zwiedzający, planów tyflograficznych . Takie plany to mapy miejsc, tworzone w formie dotykowej dla osób niewidomych i słabowidzących. Informacje dostarczane są poprzez dotyk za pośrednictwem form przestrzennych oraz opisów brajlowskich. Dla osób słabowidzących stosuje się na nich czytelną i kontrastową grafikę.

Bez barier w Muzeum Bursztynu

Dzięki projektowi „Bursztyn Bez Barier” Muzeum Bursztynu zostanie w pełni przystosowane do potrzeb osób o niepełnosprawnościach wzrokowych, sensorycznych i intelektualnych. Dzięki dofinansowaniu wystawie i jej eksponatom będą towarzyszyć przygotowane opisy lektorskie, które będzie można pobrać i odtworzyć na telefonie poprzez zeskanowanie kodów QR. Treść nagrań obejmie prezentację 200 najciekawszych obiektów i miejsc.

Dodatkowo każdy z udostępnionych do zwiedzania poziomów otrzyma własny plan tyflograficzny oraz nakładki dotykowe z pismem Braille’a, które umożliwią zwiedzającym identyfikację miejsc użytkowych. Wprowadzone zostaną również „ciche godziny”, podczas których oświetlenie i elementy multimedialne muzeum zostaną wytłumione. Wartość projektu, w całości dofinansowanego ze środków grantu, wynosi 206 720,00 złotych netto.

Wartość projektu, w całości dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wynosi 206 720,00 zł.

Więcej informacji można znaleźć na wirtualnym biurze prasoym Muzeum Gdańska

Kiedy widz nie widzi – poczuj teatr

Teatr Miniatura otrzymał dofinansowanie w wysokości 102 488 zł na projekt „Kiedy widz nie widzi – poczuj teatr”. Projekt ma na celu rozbudowanie oferty artystycznej i edukacyjnej teatru biorącej pod uwagę dostępność dla osób niewidomych i niedowidzących w różnym wieku. W czteroetapowym procesie od września 2022 do czerwca 2023, we współpracy z lokalnymi organizacjami publicznymi i pozarządowymi, ekspertami z dziedziny tyflopedagogiki oraz eksperckimi grupami dzieci i dorosłych niewidomych i niedowidzących, odbędą się cykle szkoleń i warsztatów oraz powstanie uniwersalny, edukacyjny spektakl partycypacyjny o zmysłach, bez użycia wzroku, z wykorzystaniem obiektów sensorycznych. W trakcie trwania projektu przestrzeń budynku i komunikacja informacyjna zostanie dopasowana do szczególnych potrzeb, powstanie drukowany oraz audio przewodnik dla osób niewidomych i niedowidzących oraz plan tyflograficzny pomieszczeń. Projekt ma też na celu zwiększenie kwalifikacji i wiedzy pracowników teatru w zakresie dostępności.

Kultura bez barier

Program „Kultura bez barier” jest realizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz Fundację Kultury bez Barier. Celem projektu jest wdrożenie nowego modelu zapewniania dostępności oferty i zasobów instytucji kultury dla osób z niepełnosprawnościami przez instytucje kultury o zróżnicowanych charakterystykach, umożliwiające jak najszersze przetestowanie jego elementów. 

W ramach projektu podmioty, które otrzymały granty będą mogły sfinansować m.in. koszty związane z realizacją przedsięwzięć kulturalnych, z uwzględnieniem zapewnienia równego uczestnictwa osób ze szczególnymi potrzebami oraz szkolenia podnoszące kompetencje personelu w tym zakresie.

Więcej informacji o projekcie można znaleźć na stronie PFRON.

Marta Formella
Print Friendly, PDF & Email