Gdańsk: Paweł Adamowicz patronem szkoły

Gdańsk: Paweł Adamowicz patronem szkoły
Fot. Adminstrator

W piątek 13 grudnia 2019 odbyła się uroczystość nadania imienia Niepublicznej Szkole Specjalnej i Niepublicznej Szkole Przysposabiającej do Pracy w Gdańsku. Od dziś ta wyjątkowa szkoła będzie nosiła imię prezydenta Pawła Adamowicza. W ceremonii nadania imienia i przekazania sztandaru uczestniczyli m.in. prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz oraz rodzice i brat Pawła Adamowicza.

– To, że dzisiaj te szkoły dostają takiego patrona to jest najlepszy wyraz pamięci. Pamięci, która dzięki waszej codziennej aktywności, codziennej pracy będzie trwała tak długo jak będzie trwała ta szkoła. Nie zapominajcie o swoim patronie. Pan prezydent Paweł Adamowicz jak mało kto miał dosyć pomnikomanii.  Dla niego zawsze najlepszym pomnikiem był drugi człowiek – mówiła podczas uroczystości prezydent Gdańska Aleksandra Dulkiewicz.

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna

Szkoła rozpoczęła działalność 1 września 2018 roku, aktualnie uczęszcza do niej 54 dzieci.

Jest szkołą niepubliczną działającą w ramach Niepublicznego Zespołu Placówek Oświatowych, w skład którego wchodzą:

– Niepubliczna Poradnia Wspomagania Rozwoju „Po Drodze”

– Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna

– Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Niepubliczna Podstawowa Szkoła Specjalna:

– przeznaczona jest dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym, dla uczniów z niepełnosprawnością sprzężoną, z których jedna z niepełnosprawności to niepełnosprawność intelektualna w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim. Realizuje ustaloną podstawę programową kształcenia ogólnego dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym oraz zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w głębokim stopniu;

– realizuje ustalone przez MEN zasady klasyfikowania i promowania uczniów;

– wydaje świadectwa ukończenia poszczególnych klas, które dają takie same uprawnienia jak świadectwa szkolne wydawane przez szkoły podstawowe publiczne;

– realizuje zajęcia edukacyjne w cyklu nie krótszym oraz w wymiarze nie niższym niż łączny wymiar obowiązkowych zajęć edukacyjnych określony w ramowym planie nauczania szkoły publicznej danego typu;

– Jestem wam wdzięczna za to wszystko co robicie przez te lata w całym zespole placówek znajdujących się tutaj i rozsianych w różnych miejscach. Za to, że budujecie wspólnotę, ale nade wszystko za to, że dajecie szanse na bycie członkiem wspólnoty. Za to, że przywracacie godność drugiemu człowiekowi. Za to wam bardzo dziękuję i trwajcie w tym nadal – podkreślała prezydent Aleksandra Dulkiewicz

Niepubliczna Szkoła Przysposabiająca do Pracy

Szkoła została utworzona 1 września 2014 r. jako pierwsza tego typu placówka w województwie pomorskim. Do szkoły uczęszcza 12 osób.

Placówka jest trzyletnią Szkołą przysposabiającą do pracy, przeznaczoną dla absolwentów szkół podstawowych specjalnych, uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym oraz dla uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi.

Szkołę wyróżnia bardzo zindywidualizowany program edukacji, dostosowany do potrzeb i możliwości młodzieży z niepełnosprawnościami sprzężonymi. Jest on wspierany intensywnymi działaniami rehabilitacyjnymi i terapeutycznymi.

Nauczanie przysposobienia do pracy ma na celu przygotowania ucznia (zgodnie z jego możliwościami) do aktywności przez pracę w takich dziedzinach jak:

– gospodarstwo domowe i zajęcia kulinarne

– prace porządkowe

– prace biurowe

– rękodzieło artystyczne

Print Friendly, PDF & Email