Gdańsk: Mieszkanie dla absolwenta – skorzystaj z pomocy

Gdańsk: Mieszkanie dla absolwenta – skorzystaj z pomocy
Fot. Mart Production / Pexels

Absolwenci szkół lub wychowankowie opuszczający pieczę zastępczą, posiadający orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, mogą otrzymać dofinansowanie do najmu mieszkania tudzież domu jednorodzinnego. To konkretne wsparcie również dla mieszkańców Gdańska z niepełnosprawnością narządu słuchu w stopniu umiarkowanym, którzy ukończyli szkołę lub opuszczają np. placówkę opiekuńczo-wychowawczą. 

O tym dostępnym wsparciu przypomina uprawnionym osobom Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku. Pomoc na wynajem lokum jest finansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach programu „Samodzielność – Aktywność – Mobilność!” Mieszkanie dla absolwenta. 

Składanie wniosków do gdańskiego MOPR odbywa się wyłącznie elektronicznie, przez teletransmisję danych w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW).

Szczegółowymi informacjami służą zainteresowanym specjalistki, specjaliści Wydziału Rehabilitacji Społecznej, pod numerami tel.: 58 320 53 62 lub 58 320 53 48 (w godzinach pracy Ośrodka).

Kto może starać się o wsparcie?

O pomoc w ramach programu może ubiegać się osoba spełniająca poniższe warunki:

  • posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu, także w stopniu umiarkowanym) lub orzeczenie traktowane na równi z tym o znacznym stopniu niepełnosprawności (a w przypadku osób z niepełnosprawnością narządu słuchu również na równi z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu);
  • ma status absolwenta szkoły podstawowej, ponadpodstawowej (wszystkich typów szkół) bądź wyższej, uzyskany w okresie 36 miesięcy poprzedzających datę złożenia wniosku lub opuszcza rodzinę zastępczą, rodzinny dom dziecka, placówkę opiekuńczo-wychowawczą;
  • ma pełną zdolność do czynności prawnych;
  • złoży oświadczenie, że nie jest właścicielem mieszkania, ani nie przysługuje jej spółdzielcze prawo do lokalu mieszkalnego w miejscowości realizowania aktywności zawodowej;
  • złoży oświadczenie o poszukiwaniu zatrudnienia lub o podjętej pracy.

Dofinansowanie jest udzielane na lokal mieszkalny lub dom jednorodzinny, wynajmowany przez osobę z niepełnosprawnością samodzielnie bądź wspólnie z innymi osobami fizycznymi na cele mieszkaniowe, pod warunkiem, że na każdego najemcę przypada nie mniej niż 20 m2 pow. użytkowej.

Pomoc jest świadczona maksymalnie na 60 miesięcy. Głównym celem programu jest wzrost niezależności oraz aktywności zawodowej, społecznej jego beneficjentek i beneficjentów. Szczegółowe wiadomości dostępne są m.in. w Biuletynie Informacji Publicznej MOPR.

Print Friendly, PDF & Email