Gdańsk: Małe granty na kulturę dla NGO

Gdańsk: Małe granty na kulturę dla NGO
Fot. Pixabay

Ruszył nabór na małe granty. Miasto wesprze inicjatywy organizacji pozarządowych z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego. Na ten cel przeznaczono 200 tysięcy złotych. Wnioski można składać w systemie witkac.pl.

Organizacje pozarządowe mogą starać się o dofinansowanie działań, projektów lub wydarzeń zarówno lokalnych, jak i regionalnych. Wnioski rozpatrywane są w trybie pozakonkursowym i ciągłym. Nabór wniosków trwa do końca 2021 roku lub do wyczerpania zaplanowanych funduszy. W puli znajduje się 200 tys. zł.

Starając się o mały grant, warto pamiętać, że:

  • wysokość dofinansowania zadania jednorazowo nie może przekraczać kwoty 10 tys. zł;
  • zadanie musi być realizowane w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
  • łączna kwota środków finansowych przyznanych przez miasto tej samej organizacji pozarządowej w danym roku kalendarzowym nie może przekroczyć 20 tys. zł.
Elektroniczne wnioski i opisy projektów

Oferty należy składać za pośrednictwem portalu witkac.pl. Wniosek powinien zawierać dane i opis wnioskującej instytucji pożytku publicznego, opis działania, które ma zostać dofinansowane, opis zakładanych efektów realizacji działań, a także szacunkową kalkulację kosztów projektu. Proponowane działania muszą dotyczyć kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury lub dziedzictwa narodowego. Oferty powinny być także zbieżne z założeniami oraz odpowiadać priorytetom określonym w rocznym programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi. Dodatkowo, warto pamiętać o korzyściach, jakie proponowane działania mogą przynieść lokalnym społecznościom.

Potwierdzenie złożenia oferty

Po złożeniu aplikacji, system witkac wygeneruje potwierdzenie, które należy podpisać i złożyć:

  1. używając podpisu zaufanego poprzez system ePUAP,
  2. dostarczając jego własnoręcznie podpisaną papierową wersję:
  • ZOM nr 1, ul. Partyzantów 74, (I piętro, pokój nr 210)
  • ZOM nr 3, ul. Nowe Ogrody 8/12, (pokój nr 40)
  • ZOM nr 4, ul. Wilanowska 2, (stanowisko informacji i składania korespondencji)

3. przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Urząd Miejski w Gdańsku, Biuro Prezydenta ds. Kultury, ul. Nowe Ogrody 8/12, 80-803 Gdańsk.

Więcej informacji o małych grantach można znaleźć na stronie Biura Prezydenta ds. Kultury

Print Friendly, PDF & Email