Frombork ze statusem uzdrowiska

Frombork ze statusem uzdrowiska
Fot. Adminstrator

Rząd zdecydował o nadaniu statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Frombork oraz sołectwom Bogdany i Ronin.

Rada Ministrów wydała rozporządzenie w sprawie nadania statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej miastu Frombork i sołectwom: Bogdany i Ronin położonym na obszarze gminy Frombork.

Po przeprowadzeniu niezbędnych analiz minister zdrowia stwierdził, że „Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork” spełnia warunki do prowadzenia lecznictwa uzdrowiskowego chorób: ortopedyczno–urazowych, reumatologicznych, naczyń obwodowych i układu nerwowego.

Oznacza to, że warunki środowiskowe, występujące surowce naturalne i klimat gwarantują – po wybudowaniu zakładów lecznictwa uzdrowiskowego – możliwość prowadzenia leczenia uzdrowiskowego na tym obszarze, i tym samym ubieganie się w przyszłości o status uzdrowiska.

Zgodnie z ustawą uzdrowiskową, na obszarze uzdrowiska lub obszarze ochrony uzdrowiskowej wydziela się 3 rodzaje stref ochrony uzdrowiskowej oznaczone literami: A, B i C.

Strefa A – obejmuje obszar, na którym są zlokalizowane lub planowane zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego, a także inne obiekty służące lecznictwu uzdrowiskowemu lub obsłudze pacjenta bądź turysty. Dla tej strefy udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 65 proc.

Strefa B – stanowi obszar przyległy do strefy „A” i stanowi jej otoczenie. Jest to teren przeznaczony pod – niemające negatywnego wpływu na właściwości lecznicze uzdrowiska lub obszaru ochrony uzdrowiskowej – obiekty usługowe, turystyczne, rekreacyjne, sportowe i komunalne. Dla tej strefy udział zielni wynosi nie mniej niż 50 proc.

Strefa C – to obszar przyległy do strefy „B”, stanowiący jej otoczenie i mający wpływ na zachowanie walorów krajobrazowych, klimatycznych oraz ochronę złóż naturalnych surowców leczniczych. Tutaj udział terenów zielonych wynosi nie mniej niż 45 proc.

Na obszarze ochrony uzdrowiskowej Frombork wyodrębniono:

 – strefę A – o powierzchni 99,47 ha, z udziałem zieleni na poziomie 70,91 proc.,

– strefę B – o powierzchni 697,82 ha, z terenami zielonymi na poziomie 50 proc.,

– strefę C – o powierzchni 1617,07 ha, ze wskaźnikiem terenów biologicznie czynnych w wysokości 56 proc.

„Obszar Ochrony Uzdrowiskowej Frombork” spełnia warunki określone w ustawie uzdrowiskowej, czyli

– ma udokumentowane złoża surowców naturalnych – wód leczniczych (w strefie A są złoża wody mineralnej, która ma właściwości lecznicze, i może być stosowana do kąpieli leczniczych w schorzeniach narządu ruchu oraz wspomagająco w inhalacjach i kuracjach pitnych; są tu warunki do utworzenia Parku Zdrojowego)

– ma klimat o właściwościach leczniczych (Frombork leży w nadmorskim regionie bioklimatycznym, na jego warunki klimatyczne pozytywnie wpływa bezpośrednie sąsiedztwo zalewu Wiślanego i Morza Bałtyckiego)

– ma plany budowy zakładów lecznictwa uzdrowiskowego (chodzi o rozwój infrastruktury uzdrowiskowej i turystycznej w strefie A)

– spełnia wymagania środowiskowe określone w przepisach o ochronie środowiska (oznacza to, że w przyszłym, bezpośrednim sąsiedztwie zakładów i urządzeń lecznictwa uzdrowiskowego, warunki środowiskowe będą spełniać wymagania określone w obowiązujących przepisach);

– ma odpowiednią infrastrukturę techniczną w obszarze gospodarki energetycznej, wodno–ściekowej, transportu i komunikacji, prowadzi też właściwą gospodarkę odpadami;

– posiada odpowiednią wielkość obszaru ochrony uzdrowiskowej dla przyszłego uzdrowiska, ograniczoną strefą „C”, przebiegającą wzdłuż granicy administracyjnej miasta Frombork oraz po granicy sołectw: Bogdany i Ronin.

Przewiduje się, że na „Obszarze Ochrony Uzdrowiskowej Frombork” będą dynamicznie powstawać zakłady lecznictwa uzdrowiskowego, obiekty usługowe (kawiarnie, restauracje, pensjonaty), rozwinie się handel i produkcja rolna. Zwiększy się dbałość o jakość środowiska naturalnego, a zwłaszcza powietrza, wód leczniczych, krajobrazu czy przyrody.

Rozporządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od daty ogłoszenia w Dzienniku Ustaw.

  Źródło: CIR/Samorzad–PAP Wersja archiwalna wpisu dostępna pod adresem: http://razemztoba.pl/beta/index.php?NS=srodek_new_&nrartyk= 12082

Print Friendly, PDF & Email