Ełcka Karta Seniora 60+ obywatelom Ukrainy

Ełcka Karta Seniora 60+ obywatelom Ukrainy
Fot. elk.pl

Prezydent Miasta Ełku zaprasza obywateli Ukrainy, którzy ukończyli 60. rok życia, przybyli do Polski (w związku z konfliktem zbrojnym) oraz zamieszkali na terenie Miasta Ełku, do składania wniosków o wydanie „Ełckiej Karty Seniora 60+”.

Ełcka Karta Seniora 60+ obywatelom Ukrainy przyznana zostanie ukraińskim seniorom bez względu na status materialny. Karty będą wydawane bezpłatnie na czas do 30 września 2022 r. po pozytywnej weryfikacji wniosku w terminie 1 miesiąca od dnia złożenia wniosku.

Do wniosku należy załączyć numer PESEL nadany przez Urząd Miasta Ełku oraz okazać dokument potwierdzający tożsamość.

Inicjatywa jest elementem polityki społecznej realizowanej w Ełku, wspierającej ukraińskich seniorów zamieszkałych na terenie naszego miasta. Celem wprowadzenia karty jest:

 • pomoc seniorom – obywatelom Ukrainy,
 • umocnienie ich roli w społeczeństwie,
 • podniesienie jakości życia,
 • zwiększenie dostępności do oferty kulturalnej, rekreacyjnej, sportowej oraz rehabilitacyjnej,
 • przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu.

Karta uprawnia do:

 • 25% zniżki od przysługującego biletu, zgodnie z obowiązującym cennikiem na usługi (korty, lodowisko, park wodny, park linowy, siłownia, sauna, fitness, nauka pływania) organizowane przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji,
 • 50% zniżki na korzystanie z ofert i na udział w wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Historyczne w Ełku,
 • 20 % zniżki na wydarzenia, których wyłącznym organizatorem jest Ełckie Centrum Kultury oraz biletów na filmy w kinie ECK w wysokości 10 zł ( oprócz seansów, na które zniżka dla seniorów ustalona jest oddzielnie: Senior w kinie, retransmisje i inne),
 • zniżki na korzystanie z oferty partnerów akcji – ełckich przedsiębiorców, którzy przystąpią do inicjatywy „Ełckiej Karty Seniora” na podstawie porozumienia.

Wnioski o wydanie karty można składać:

 • w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Ełku ul. Piłsudskiego 2, pokój nr 15
 • za pomocą poczty elektronicznej na adres: f.mosiej@um.elk.pl
 • oraz pocztą na adres Urząd Miasta Ełku Wydział Polityki Społeczne ul. Piłsudskiego 2, pokój nr 15 z dopiskiem „ Ełcka Karta Seniora 60+ obywatelom Ukrainy”.

Więcej informacji znaleźć można TUTAJ

Елцька Карта Пенсіонера 60+ для громадян України

Президент міста Елк запрошує громадян України, які досягли 60-річного віку, прибули до Польщі та проживають в місті Елк, подати заяви для отримання «Елцької Карти Пенсіонера 60+».

«Елцька Карта Пенсіонера 60+» для громадян України» буде видаватися українським пенсіонерам незалежно від їх матеріального становища. Карта буде видаватися безкоштовно, до 30 вересня 2022 року після позитивної перевірки заяви, на протязі 1 місяця з дати подання заяви.

До заяви слід додати номер PESEL, який присвоїла міська рада міста Елк, та документ, що підтверджує особу.

Ініціатива є частиною соціальної політики, яка впроваджується в Елку, для підтримки українських пенсіонерів, які проживають у нашому місті. Метою введення карти є:

• допомога людям похилого віку – громадянам України,

• посилення їх ролі в суспільстві,

• підвищення якості життя,

• розширення доступу до культурних, рекреаційних, спортивних та реабілітаційних пропозицій,

• протидія маргіналізації та ізоляції.

Карта дає вам право на:

• 25% знижка на квиток, згідно з діючим прейскурантом на послуги (корти, каток, аквапарк, канатний парк, тренажерний зал, сауна, фітнес, уроки плавання), які організовує Міський спортивно-оздоровчий центр,

• 50% знижка на використання пропозицій та у заходах, організованих Історичним музеєм в Елку,

• 20% знижка на заходи, єдиним організатором яких є Елцький центр культури, та квитки на фільми в кінотеатрі EЦK у розмірі 10 злотих (окрім сеансів, на які знижка для пенсіонерів встановлюється окремо: пенсіонер в кінотеатрі, ретрансляції та інші ),

• знижки на користування пропозицією партнерів кампанії – підприємців з Елку, які на основі договору приєднаються до ініціативи «Елцької Карти Пенсіонера 60+».

Заяву на карту можна подати:

• у відділі Соціальної політики мерії міста Елку, вул. Пілсудського 2, каб. 15

• електронною поштою на адресу: f.mosiej@um.elk.pl

• та поштою на адресу Елцької мерії, Департамент соціальної політики, вул. Пілсудського 2, каб. № 15, з приміткою «Елцька Карта Пенсіонера 60+ для громадян України» („Еłcka Karta Seniora 60+ obywatelom Ukrainy”).Більше на: https://prawomiejscowe.pl/UrzadMiastaElk/document/828167/Zarz%C4%85ździe-1089_2022

Print Friendly, PDF & Email