Elbląski program na rzecz osób z niepełnosprawnościami w fazie konsultacji

Elbląski program na rzecz osób z niepełnosprawnościami w fazie konsultacji
Fot. Adminstrator

Trwa mrówcza praca nad sporządzeniem nowego elbląskiego programu działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Jest gotowa diagnoza, propozycja wizji i misji oraz wstępny projekt celów i działań. Odbyły się dwa spotkania konsultacyjne z niepełnosprawnymi mieszkańcami Elbląga i ich opiekunami, którzy zgłosili swoje potrzeby i propozycje. Najważniejsza jest kompleksowa informacja.

Za opracowanie programu odpowiada Pełnomocnik Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych, którą to funkcję pełni dyrektor Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych – Monika Kurpanik. Na wniosek organizacji działających na rzecz osób z niepełnosprawnościami powołany został do tego zadania szeroki, 34.osobowy zespół złożony z przedstawicieli zainteresowanych organizacji, instytucji, placówek służby zdrowia, oświatowo-wychowawczych i opiekuńczych. Moderatorem programu i autorem diagnozy jest Beata Wachniewska-Mazurek z Elbląskiego Stowarzyszenia Inicjatyw Pozarządowych.

Program skierowany będzie do czterech grup adresatów: do osób z niepełnosprawnościami, do ich rodzin i opiekunów, do instytucji i organizacji, do całego społeczeństwa. Problemy, potrzeby i sposoby ich zaspokajania analizowane są w czterech obszarach wiekowych: okresu prenatalnego i wczesnego dzieciństwa, okresu szkolnego, wieku produkcyjnego oraz poprodukcyjnego. Brane są pod uwagę wszystkie aspekty życia osoby z niepełnosprawnościami w danym przedziale wiekowym: opieka zdrowotna, edukacja (także osób dorosłych), zatrudnienie, mieszkalnictwo, udział w życiu społecznym i kulturalnym, pomoc socjalna, opieka w wieku senioralnym. Uwzględnione jest również wsparcie dla rodzin i opiekunów.

Do współudziału w tworzeniu programu włączeni zostali mieszkańcy Elbląga, w szczególności osoby z niepełnosprawnościami i ich opiekunowie, którzy zostali zaproszeni na spotkania konsultacyjne. W dwóch takich spotkaniach uczestniczyło każdorazowa ponad 20 osób.

Konsultacje zaczynały się od prezentacji dotychczasowych efektów pracy nad programem, po której zabierali głos uczestnicy. Na spotkaniu w dniu 19 lipca dyskusja skoncentrowała się na funkcjonowaniu projektowanego punktu konsultacyjnego, opiece wytchnieniowej, turnusach rehabilitacyjnych i problemach osób niesłyszących.

Punkt konsultacyjny to ma być miejsce, gdzie będzie można uzyskać kompleksową informację o wszystkich dostępnych w Elblągu formach wsparcia, świadczeniach i usługach dla osób z niepełnosprawnościami i ich opiekunów. W punkcie ma pracować zespół specjalistów, dzięki czemu dostępna tam informacja byłaby rzeczywiście kompleksowa. Zgłoszona została propozycja rozszerzenia działalności takiego punktu o pomoc w wypełnianiu wniosków i pisaniu pism urzędowych. Potrzebny byłby również „konsultant mobilny”, który mógłby przyjechać do miejsca zamieszkania zainteresowanej osoby i tam udzielić jej wszelkiej informacji i ww. pomocy.

Przeszkodą nie do pokonania w uzyskaniu dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego zgodnie z potrzebami, w tym w przypadku organizowania turnusów grupowych, jest brak odpowiedniej ilości środków finansowych w dyspozycji Miasta na ten cel. Problemem osób niesłyszących jest niewystarczająca liczba tłumaczy języka migowego. Do wielu instytucji wprowadzono wideotłumaczy, ale to nie zawsze zdaje egzamin – automatyczny tłumacz nie do końca może zastąpić tłumacza-człowieka. Rozwiązaniem mogliby być asystenci znający język migowy. Przygotowanie takich asystentów to będzie jedno z zadań programu.

Opieka wytchnieniowa – wielki problem i wciąż niezaspokojona ogromna potrzeba opiekunów osób z niepełnosprawnościami, ma szansę zaistnieć. Samorząd elbląski przystąpił do pilotażowego, rządowego programu w tym zakresie. Obecna na spotkaniu Anna Zawisza – przedstawicielka Departamentu Zdrowia i Spraw Społecznych, który się tym zajmuje, poinformowała, że trwają przygotowania a szczegółowa informacja o sposobach świadczenia tej usługi w Elblągu będzie podana na początku miesiąca sierpnia.

Wnioski z konsultacji społecznych zostaną przekazane zespołowi, który pracuje nad programem działań na rzecz osób z niepełnosprawnościami. Zgodnie z harmonogramem projekt programu powinien być gotowy we wrześniu i ponownie poddany konsultacjom. Planowany początek jego realizacji to styczeń 2020 r.

Print Friendly, PDF & Email