Dzień Osób z Niepełnosprawnościami

Dzień Osób z Niepełnosprawnościami
Fot. SHVETS production/pexels

W bieżącym roku tematem przewodnim obchodów Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami są innowacyjne rozwiązania wspierające włączenie społeczne osób z niepełnosprawnościami. W tym roku przypada także 10 rocznica ratyfikowania przez Polskę Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych.

Międzynarodowy Dzień Osób z Niepełnosprawnościami, to okazja do przypomnienia o prawach tych osób, m.in. do wolności i bezpieczeństwa, swobody poruszania się, niezależnego życia, ochrony zdrowia, życia prywatnego i rodzinnego, jak również do edukacji oraz udziału w życiu politycznym i kulturalnym. Należy także stale zwiększać świadomość publiczną na temat ograniczeń z jakimi borykają się osoby z niepełnosprawnościami oraz potrzeby podejmowania konkretnych działań w kierunku ich likwidowania.

Elbląski samorząd na bieżąco realizuje działania mające na celu tworzenie lepszych warunków funkcjonowania osób z niepełnosprawnościami we wszystkich dziedzinach życia społecznego. Miasto ma bogatą ofertę działań kierowanych do osób z różnymi rodzajami niepełnosprawności, zarówno w zakresie pomocy instytucjonalnej, jak i wsparcia środowiskowego, podnoszących jakość ich życia. W odpowiedzi na zgłaszane potrzeby od osób z niepełnosprawnościami lub ich opiekunów podejmowane i wdrażane są nowe rozwiązania, systematycznie dostosowywana jest też oferta wspierająca, pomocowa i usługowa.

Istotne działania podejmowane w obecnym roku na rzecz osób z niepełnosprawnościami:

W październiku br. Gmina Miasto Elbląg otrzymała unijne środki finansowe  na realizację projektu „Dostępny samorząd – granty”, którego celem jest poprawa dostępności – architektonicznej oraz informacyjno-komunikacyjnej –  usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Elblągu dla osób z niepełnosprawnościami.

Otrzymane środki finansowe zostaną przeznaczone m.in. na dostosowanie wejścia głównego Urzędu Miejskiego, przystosowanie toalet dla osób  z niepełnosprawnościami, zakup planów tyflograficznych i tablic informacyjnych, pętli indukcyjnych, zestawów komputerowych przystosowanych do usług tłumacza migowego online.

Realizacja zadania przyczyni się do znacznej poprawy dostępności do pomieszczeń Urzędu osobom z rożnymi rodzajami niepełnosprawności w szczególności osobom mającym problemy z poruszaniem się, osobom niedowidzącym oraz niewidomym, osobom niedosłyszącym oraz głuchym, jak również osobom z problemami poznawczymi.

W bieżącym roku na zlecenie samorządu został utworzony punkt konsultacyjno-informacyjny oraz doradczy dla osób z niepełnosprawnościami i ich rodzin.

W punkcie można otrzymać informacje, porady, wskazówki pomocne w rozwiązywaniu problemów osób z niepełnosprawnością dotyczące m.in. ich uprawnień, możliwości wsparcia finansowego i rzeczowego, świadczonych form pomocy oraz konsultacji różnych spraw, w szczególności w zakresie edukacji, kształcenia integracyjnego, aktywizacji zawodowej czy pomocy społecznej. Siedziba punktu mieści się w Elbląskiej Radzie Konsultacyjnej Osób Niepełnosprawnych przy ul. Hetmańskiej 28.

Przypominamy także, że w mieście funkcjonuje stanowisko Pełnomocnika Prezydenta ds. Osób Niepełnosprawnych oraz koordynatora ds. dostępności.

Z okazji Międzynarodowego Dnia Osób z Niepełnosprawnościami do mieszkańców, którzy na co dzień żyją z różnymi niepełnosprawnościami zwrócił się Witold Wróblewski prezydent Elbląga – Składam wszystkim osobom z niepełnosprawnościami, ich rodzinom, opiekunom oraz osobom, które wspierają osoby niepełnosprawne, najserdeczniejsze życzenia pomyślności, wytrwałości i konsekwencji w dążeniu do zwiększenia niezależności i poprawy jakości życia. Pragnę Państwa zapewnić o zaangażowaniu elbląskiego samorządu w Wasze sprawy.

UM Elbląg
Print Friendly, PDF & Email