Dostosuj budynek dla OzN w ramach Funduszu Dostępności

Dostosuj budynek dla OzN w ramach Funduszu Dostępności
Fot. Mateusz Misztal

Wciąż można składać wnioski o pożyczkę w ramach Funduszu Dostępności. Nabór wniosków ma charakter otwarty i ciągły.

Celem Funduszu pożyczkowego jest udzielenie wsparcia na likwidację barier architektonicznych, co ma skutkować zapewnianiem dostępności budynków dla osób niepełnosprawnych, rodziców z dziećmi i osób starszych. Finansowaniu podlegają projekty mające na celu dostosowanie budynków mieszkalnictwa wielorodzinnego, budynków zamieszkania zbiorowego oraz budynków użyteczności publicznej do potrzeb osób mających trwałe lub czasowe ograniczenia w mobilności, poprzez instalację wind (dźwigów osobowych) oraz innych udogodnień wskazanych jako optymalny zakres działań. Kwota przeznaczona na wypłaty pożyczek w ramach naboru to 15 mln zł.

Beneficjentami Funduszu mogą być:

  • spółdzielnie mieszkaniowe, wspólnoty mieszkaniowe, towarzystwa budownictwa społecznego,
  • podmioty tworzące system szkolnictwa wyższego i nauki oraz instytucje kultury,
  • jednostki samorządu terytorialnego ich związki i stowarzyszenia, jednostki organizacyjne JST posiadające osobowość prawną,
  • podmioty w ramach administracji rządowej,
  • spółki komunalne oraz inne podmioty zależne od JST,
  • inne niewymienione powyżej jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną,
  • osoby fizyczne posiadające Budynki mieszkalnictwa wielorodzinnego,
  • z województw: mazowieckiego, podlaskiego, lubelskiego oraz warmińsko-mazurskiego.

Więcej informacji na www.tarr.tarnow.pl

Print Friendly, PDF & Email