Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej, opieki nad dziećmi, seniorami i osobami potrzebującymi

Dodatki do wynagrodzeń dla pracowników pomocy społecznej, pieczy zastępczej, opieki nad dziećmi, seniorami i osobami potrzebującymi
Fot. pixabay.com

Rada Ministrów przyjęła w środę opracowane przez Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej programy finansowania od lipca 1000 zł brutto miesięcznie dodatków do wynagrodzeń dla pracowników, którzy każdego dnia swoją ciężką pracą pomagają innym, otaczają opieką dzieci, wspierają osoby starsze i potrzebujące.

– Ich zaangażowanie jest bezcenne, ale ich praca musi być w końcu doceniona – podkreśla Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, ministra rodziny, pracy i polityki społecznej.

Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej oraz w jednostkach wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, osoby zatrudnione w instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3, które prowadzone są przez samorządy, a także prowadzący rodzinne domy dziecka oraz zawodowi rodzice zastępczy już od 1 lipca będą mogli liczyć na 1000 zł brutto dodatku do wynagrodzenia.

Przyjęte przez Radę Ministrów uchwały dotyczą ustanowienia czterech programów:

I.            Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027

II.           Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027

III.         Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027

IV.         Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027

I.            Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych pomocy społecznej zatrudnionych na podstawie umowy o pracę w postaci dodatku motywacyjnego na lata 2024-2027.

Przemiany demograficzne, proces starzenia się społeczeństwa, zaburzenia psychiczne, bezdomność, długotrwałe i ciężkie choroby, przemoc domowa – to tylko niektóre problemy stanowiące istotę pracy pracowników pomocy społecznej. Zadań jest wiele, a wymagany w tych zawodach poziom kompetencji własnych i umiejętności interpersonalnych jest nieporównywalny z innymi zawodami. Znacząca część pracowników ma wyższe wykształcenie, w tym kwalifikacje specjalistyczne oraz pozyskiwane przez wiele lat specjalizacje w zawodach pomocowych.

Dodatki motywacyjne w wysokości 1000 zł miesięcznie pozwolą docenić trud pracowników socjalnych oraz zmniejszyć ryzyko odpływu wykwalifikowanej kadry do innych sektorów.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej łączna liczba pracowników systemu pomocy społecznej wynosi ok. 133 tys.

Łączna kwota środków przeznaczona z dotacji celowej z budżetu państwa na realizacje Programu w całym okresie jego realizacji wynosi ok. 6,7 mld zł.

II.           Dofinansowanie wynagrodzeń pracowników jednostek wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na lata 2024-2027

W tym programie dofinansowanie obejmuje pracowników zatrudnionych na podstawie stosunku pracy przez jednostki organizacyjne samorządu terytorialnego (gminy, powiatu lub województwa) lub przez podmioty wykonujące zadania publiczne na ich zlecenie:

  • asystentów rodziny,
  • koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
  • pracowników placówek opiekuńczo-wychowawczych,
  • osób zatrudnionych do pomocy w rodzinach zastępczych zawodowych,
  • osób zatrudnionych do pomocy w rodzinnych domach dziecka,
  • pracowników regionalnych placówek opiekuńczo-terapeutycznych,
  • pracowników interwencyjnych ośrodków preadopcyjnych,
  • pracowników placówek wsparcia dziennego,
  • pracowników ośrodków adopcyjnych.

Zgodnie z szacunkami wsparciem zostanie objętych ok. 23 tys. osób, a na realizację programu w latach 2024-2027 zaplanowano 1,16 mld zł.

III.         Dofinansowanie wynagrodzeń rodzin zastępczych zawodowych i prowadzących rodzinne domy dziecka na lata 2024-2027

Zapewnienie bezpiecznego domu dzieciom, które z różnych powodów nie mogą wychowywać się w rodzinach biologicznych, to odpowiedzialne i niełatwe zadanie, które musi być odpowiednio wynagradzane. Program umożliwi wypłatę dodatków w wysokości 1000 zł miesięcznie osobom prowadzącym rodzinne domy dziecka oraz zawodowym rodzicom zastępczym.

Zgodnie z szacunkami wsparciem zostanie objętych 3112 osób (2182 rodziny zastępcze zawodowe i 930 osób prowadzących rodzinne domy dziecka). Środki zaplanowane na ten cel to 157,5 mln zł.

IV.         Dofinansowanie wynagrodzeń w postaci dodatku motywacyjnego oraz kosztów składek od tych wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w samorządowych instytucjach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 na lata 2024–2027

Oprócz rozwoju samorządowych instytucji pod względem dostępności terytorialnej oraz cenowej, tak aby każdy rodzic, wracający do pracy po urodzeniu się dziecka, z takich usług mógł skorzystać i aby opłaty za te usługi były w jak najmniejszym stopniu obciążające budżet domowy, równie ważna jest dbałość o świadczenie opieki o wysokim standardzie pod względem jej jakości. Dlatego sytuacja pracowników zatrudnianych w samorządowych instytucjach dla najmłodszych dzieci powinna dawać poczucie stabilności.

Objęcie dodatkami ma dotyczyć 32 tys. pracowników, jednak w związku z tworzeniem nowych miejsc opieki w ramach programu Aktywny Maluch 2022-2029 przewiduje się docelowo do 2027 r. objąć dodatkami blisko 48 tys. pracowników

Przewidywany budżet Programu w latach 2024-2027 to 2,08 mld zł.

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej
Print Friendly, PDF & Email