Bydgoszcz: Rondo Jagiellonów bez barier – dostępne i bezpieczne

Bydgoszcz: Rondo Jagiellonów bez barier – dostępne i bezpieczne
Fot. mat. prasowe

Miasto zamawia dokumentację projektową niezbędną do przebudowy ronda Jagiellonów, tak by bez ograniczeń z najważniejszego węzła komunikacyjnego mogli korzystać wszyscy pasażerowie. Projekt uwzględni szereg rozwiązań wypracowanych w trakcie konsultacji społecznych, m.in. rynny dla rowerów, zmiany poprawiające bezpieczeństwo.

Na ul. Jagiellońskiej od strony Pałacu Młodzieży i Bernardyńskiej przy hotelu Focus powstaną pochylnie (łagodne zjazdy). Przebudowa ronda Jagiellonów to jeden z elementów całego pakietu działań związanych z poprawą dostępności transportu publicznego dla osób z niepełnosprawnościami oraz starszych.

– W trakcie budowy rondo Jagiellonów w latach 70. XX wieku zupełnie nie zwracano uwagi na potrzeby osób z ograniczeniami ruchowymi – mówi prezydent Bydgoszczy Rafał Bruski. – Dlatego pozyskane fundusze europejskie dedykowane na poprawę dostępności transport publicznego ponad 40 mln wydamy między innymi na jego przebudowę. Będzie to uzupełnienie naszych działań związanych z budową przystanków wiedeńskich w obrębie placu Teatralnego i na ul. Gdańskiej. Równocześnie wymieniamy cały tabor tramwajowy na niskopodłogowy.

Duży zakres prac

W pierwszej kolejności opracowana została koncepcja nowych rozwiązań. Była ona przedmiotem szerokich konsultacji społecznych. W ich trakcie wprowadzonych zostało wiele ważnych zmian proponowanych przez mieszkańców. Teraz zlecono wykonanie dokumentacji projektowej. Projektant będzie zobowiązany m.in. do przygotowania projektu budowlanego, projektów wykonawczych, kosztorysów i z uzyskania wszystkich wymaganych decyzji administracyjnych. Wstępnie zakłada się, że kompletną dokumentacją Miasto będzie dysponować do końca 2026 roku.

Rozwiązania wypracowane z mieszkańcami

Koncepcja, która jest podstawą dla prac projektowych zakłada się wykonanie ośmiu wind. Kabiny mają umożliwiać także swobodny transport rowerów czy wózków dziecięcych. Po konsultacjach projektant uwzględnił część uwag mieszkańców. W ramach inwestycji wybudowane zostaną łagodne zjazdy (pochylnie bez schodów) na dwóch przeciwległych ćwiartkach skrzyżowania: północny-wschód (przy Banku Pocztowym) oraz południowy-zachód (budynki pocztowe i Hotel Focus). Poprawi to komfort poruszania się na ważnym kierunku i będzie stanowiło alternatywę dla wind w sytuacjach kryzysowych. Ze względu na istniejące  zagospodarowanie terenu nie ma możliwości wprowadzenia pochylni przy każdym z wyjść.

Zdecydowanie odrzucone zostały pomysły zakładające jakiekolwiek wyburzenia w celu wygospodarowania terenu na dodatkową infrastrukturę. Dla bezpieczeństwa skorygowane zostaną jezdnie na wszystkich wlotach i wylotach skrzyżowania. Na każdym dojeździe do ronda wytyczone będą po trzy pasy ruchu. Projektowane są dodatkowe wyjścia w postaci schodów i wind na perony tramwajowe po wschodniej stronie skrzyżowania – to rozwiązanie od początku zakładał projektant. Ułatwi to w przyszłości wprowadzanie zmian w siatce połączeń na przykład kursowanie linii od strony dworca PKS w kierunku Szwederowa. Wszystkie schody zostaną po konsultacjach wyposażone w tak zwane rynny dla rowerów. Nad schodami prowadzącymi do przejścia podziemnego zaplanowano zadaszenia ze szklanymi okładzinami i załamaniami konstrukcji, poza zadaszeniami na peronach tramwajowych, założono proste rozwiązania z częściowym zadaszeniem w postaci zieleni.

Przewiduje się remont istniejących schodów oraz samego przejścia podziemnego wraz ze zmianą zagospodarowania jego przestrzeni. Obszar skrzyżowania zostanie uporządkowany architektonicznie oraz uzupełniony o elementy zieleni. Po konsultacjach zielony obszar skrzyżowania będzie jeszcze większy. Konsultacje pozwoliły też rozwiać wiele wątpliwości dotyczących innych kwestii podnoszonych przez mieszkańców. Projektant podkreślał, że zielone torowisko w tak ważnym węźle zamiast zabudowy z płyt to pomysł utrudniający przejazd m.in. służbom ratunkowym. Nowością będzie wyznaczenie pasów dla rowerzystów na ciągu wzdłuż ul. Jagiellońskiej. Poprawi to bezpieczeństwo tej grupy uczestników ruchu. W ocenie ekspertów przy braku możliwości ich funkcjonalnego połączenia to lepsze rozwiązania niż fragmenty wydzielonych dróg bez przejazdów. Decydujący głos w tej sprawie oddano Zespołowi ds. Polityki Rowerowej, który analizował również to rozwiązanie pod kątem bezpieczeństwa.

Warto podkreślić, że projektanci po uzgodnieniach i rozmowach z organizacjami społecznymi oraz przedstawicielami miejskich wydziałów, już na wstępnym etapie znacznie rozszerzyli zakres opracowania. Umożliwi to na przykład połączenie nowej infrastruktury na rondzie ze zrealizowanymi lub trwającymi zadaniami wokół tego węzła komunikacyjnego, na przykład dowiązanie się do traktu spacerowego w kierunku bulwarów.

Dokładnie analizowany był także pomysł wyznaczenia przejść naziemnych. Przy obecnych przepisach wymagałoby to zastosowania sygnalizacji świetlnej, co przy braku rozbudowanej trasy WZ mogłoby istotnie utrudnić ruch w centrum. W konsultacjach projektanci jednocześnie spotykali się z propozycjami budowy przejść naziemnych jak i głosami krytykującymi takie rozwiązanie. Projektanci podkreślali również, że należy mieć na uwadze, że wokół placu Teatralnego i na ul. Gdańskiej (plac Praw Kobiet) powstają kolejne przystanki wiedeńskie, które jeszcze bardziej poprawią komunikacyjną dostępność analizowanego obszaru, bez konieczności korzystania z wind. Bydgoszcz zdecydowała się również na całkowitą wymianę taboru tramwajowego.

Pomogą unijne fundusze

Na prace projektowe i budowlane planowane jest wykorzystanie między innymi Funduszy Europejskich na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027 (FEnIKS). Wartość unijnego dofinansowania na ten cel szacowana jest na ponad 40 mln zł.

UM Bydgoszcz
Print Friendly, PDF & Email