Bydgoszcz: Nabór do Rady Seniorów

Bydgoszcz: Nabór do Rady Seniorów
Fot. Andrea Piacquadio / Pexels

Rozpoczęliśmy nabór kandydatów do Bydgoskiej Rady Seniorów. Mogą ich zgłaszać organizacje pozarządowe, kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku – informuje bydgoski Urząd Miasta. Termin zgłoszeń upływa 29 maja.

15 maja br. rozpoczął się nabór kandydatów do Bydgoskiej Rady Seniorów. Mogą ich zgłaszać organizacje pozarządowe, kluby seniora, Uniwersytety Trzeciego Wieku Zgłoszenia przyjmowane będą także od innych środowisk działających na rzecz osób starszych. Każde może zgłosić nie więcej niż dwóch kandydatów na członków Rady Seniorów.

– Zgłoszeń prosimy dokonywać na formularzach zgłoszeniowych (KLIKNIJ TUTAJ). Do zgłoszenia należy załączyć oświadczenie kandydata na członka Rady o wyrażeniu zgody na kandydowanie oraz jego pisemną zgodę na przetwarzanie danych osobowych, podpisane oświadczenie kandydata na członka Rady o niekaralności oraz aktualny odpis z rejestru, bądź ewidencji lub innego dokumentu, który potwierdza status prawny zgłaszającego podmiotu oraz umocowanie osób jego reprezentujących – wskazuje UM.

Wypełniony formularz wraz z załącznikami należy złożyć w Biurze Rady Miasta przy ul. Jezuickiej 1, II piętro, pokój 205.

Wybory członków do Bydgoskiej Rady Seniorów odbędą się na pierwszej sesji Rady Miasta Bydgoszczy po upływie terminu zgłaszania kandydatów.

Pierwsza Bydgoska Rada Seniorów została powołana Zarządzeniem Nr 331/2011 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 18 kwietnia 2011 roku.

W 2015 roku w ustawie o samorządzie gminnym przewidziano, że gmina powinna podejmować działania na rzecz wspierania i upowszechniania idei samorządowej wśród jej mieszkańców, w tym zwłaszcza wśród młodzieży, sprzyjać solidarności międzypokoleniowej oraz tworzyć warunki do pobudzania aktywności obywatelskiej osób starszych w społeczności lokalnej. Na wniosek zainteresowanego środowiska senioralnego w dniu 27 maja 2015 roku Rada Miasta Bydgoszczy, uchwałą XII/163/15 powołała Bydgoską Radę Seniorów jako organ konsultacyjny, doradczy i inicjatywny w sprawach dotyczących osób starszych. Rada działa w celu poprawy jakości życia oraz pobudzania aktywności obywatelskiej seniorów mieszkających na terenie miasta.

Obecna kadencja Rady powołana została Uchwałą VI/58/19 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 stycznia 2019 roku, w sprawie wyboru członków Bydgoskiej Rady Seniorów. Rada Miasta Bydgoszczy w dniu 28 września 2022 roku dokonała zmiany uchwały Nr VI/58/19 Rady Miasta Bydgoszczy w sprawie wyboru członków Bydgoskiej Rady Seniorów.

UM Bydgoszcz
Print Friendly, PDF & Email