Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej w Elblągu

Zmiany w nieodpłatnej pomocy prawnej w Elblągu

Od 1 stycznia br. rozszerzony został krąg osób, którym przysługuje nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie. Teraz takie wsparcie udzielone zostanie każdemu, kto go potrzebuje i złoży oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej wizyty u prawnika. Dodatkowo zakres pomocy obejmuje również nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

To efekt podpisanej 30 lipca 2018 roku przez Prezydenta RP Andrzeja Dudę nowelizacji ustawy z 5 sierpnia 2015 roku, która obecnie nosi tytuł: Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 1467).

UWAGA
Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego od tego roku odbywa się według kolejności zgłoszeń, po wcześniejszym umówieniu terminu wizyty ( art. 8 ust.4 Ustawa o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej).

Zgłoszeń należy dokonać telefonicznie pod numerem: 55 221 2222, w godzinach pracy Urzędu Miejskiego Elblągu, tj.

w poniedziałki, środy i czwartki w godz. 7:30-15:30,

we wtorki w godz. 7:30-16:30,

w piątki w godz. 7:30 – 14:30.

Z ważnych powodów dopuszcza się ustalenie innej kolejności:

1) kobiecie, która jest w ciąży, udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się poza kolejnością,

2) osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście, oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017 r. poz. 1824) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, może odbywać się poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość, tj. w miejscu zamieszkania lub przez telefon – po umówieniu terminu wizyty pod wskazanym wyżej numerem telefonu wskazując preferowany sposób udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej.

Zakres nieodpłatnej pomocy prawnej

Art. 3.

1. Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

– poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym lub

–  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub

– sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym, lub 3a) nieodpłatną mediację lub-

–  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

2. Nieodpłatna pomoc prawna nie obejmuje spraw związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowania do rozpoczęcia tej działalności.

Art. 3a.

1. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiązywaniu problemu, w tym, w razie potrzeby, sporządzenie wspólnie z osobą uprawnioną planu działania i pomoc w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego.

2. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację

Komu przysługuje nieodpłatna pomoc prawna oraz nieodpłatne poradnictwo obywatelskie?

Art. 4.

1. Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługują osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej.

2. Osoba uprawniona, przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, składa pisemne oświadczenie, że nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej. Oświadczenie składa się osobie udzielającej nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczącej nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

3. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przechowuje się w warunkach uniemożliwiających dostęp do niego osób trzecich.

4. Administratorem danych osobowych zawartych w oświadczeniu, o którym mowa w ust.2, jest starosta.

5. W celu umożliwienia kontroli prawidłowości udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej i świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego starosta przechowuje oświadczenie, o którym mowa w ust. 2, przez trzy lata od końca roku kalendarzowego, w którym oświadczenie zostało sporządzone.

6. Wzór oświadczenia, o którym mowa w ust. 2, określa załącznik nr 1 do ustawy.

Art.4a.

1. Nieodpłatna mediacja obejmuje:

 • poinformowanie osoby uprawnionej o możliwościach skorzystania z polubownych metod rozwiązywania sporów, w szczególności mediacji oraz korzyściach z tego wynikających;
 •  przygotowanie projektu umowy o mediację lub wniosku o przeprowadzenie mediacji;
 • przygotowanie projektu wniosku o przeprowadzenie postępowania mediacyjnego w sprawie karnej;
 • przeprowadzenie mediacji;
 • udzielenie pomocy w sporządzeniu do sądu wniosku o zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem.

2. Nieodpłatna mediacja nie obejmuje spraw, w których:

 • sąd lub inny organ wydały postanowienie o skierowaniu sprawy do mediacji lub postępowania mediacyjnego;
 •  zachodzi uzasadnione podejrzenie, że w relacji stron występuje przemoc.
 • W sprawach nieuregulowanych niniejszą ustawą do nieodpłatnej mediacji stosuje się odpowiednio przepisy ustawy z dnia 17listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego
  (Dz.U. z 2018r. poz.1360) o mediacji.
 •  Nieodpłatna mediacja może być prowadzona pomiędzy stronami dążącymi do polubownego rozwiązania sporu. Stroną inicjującą przeprowadzenie nieodpłatnej mediacji może być wyłącznie osoba uprawniona.
  Nieodpłatną mediację prowadzi mediator.
 •  Mediatorem może być osoba wpisana na listę stałych mediatorów prowadzoną przez prezesa sądu okręgowego, o której mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2001r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz.U. z 2018r. poz. 23, z późn. zm.), lub wpisana na listę mediatorów prowadzoną przez organizację pozarządową w zakresie swoich zadań statutowych lub uczelnię, o której mowa w ustawie z dnia 17 listopada 1964r. – Kodeks postępowania cywilnego, o której informacje przekazano prezesowi sądu okręgowego.
 •  Nieodpłatnej mediacji, w zakresie, o którym mowa w ust.1 pkt 4, nie może prowadzić osoba, która w sprawie którejkolwiek ze stron uprzednio świadczył a pomoc prawną lub poradnictwo obywatelskie, była świadkiem, wydawała opinię, sporządzała wywiad środowiskowy lub prowadziła terapię, a także osoba, co do której zachodzi okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności, z wyłączeniem udzielania pomocy, w zakresie, o którym mowa w ust.1 pkt1. W takim przypadku mediator odmawia przeprowadzenia nieodpłatnej mediacji, informując osobę uprawnioną o możliwości skorzystania z nieodpłatnej mediacji prowadzonej przez innego mediatora w tym samym punkcie lub innych punktach, w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, zwanych dalej „punktami”.
 •  Nieodpłatną mediację, w zakresie, o którym mowa w ust.1 pkt 1–3 i 5, a w zakresie, o którym mowa w ust. 1 pkt 4, z uwzględnieniem ust. 6 i 7, może również prowadzić osoba udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadcząca nieodpłatne poradnictwo obywatelskie.

Art. 5.

1. Nieodpłatnej pomocy prawnej udziela osobiście adwokat lub radca prawny, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach z ich upoważnienia aplikant adwokacki lub aplikant radcowski.

2. Przed udzieleniem nieodpłatnej pomocy prawnej można zażądać od osoby uprawnionej okazania dokumentu stwierdzającego tożsamość.

3. Adwokat lub radca prawny może z ważnych powodów odmówić udzielenia nieodpłatnej pomocy prawnej, informując osobę uprawnioną o innych punktach [nieodpłatnej pomocy prawnej],
w których udzielana jest nieodpłatna pomoc prawna, na obszarze powiatu.

4. W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony przez osobę uprawnioną problem nie może być rozwiązany w całości albo części poprzez udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej, w szczególności stwierdzenia, że problem nie ma wyłącznie charakteru prawnego, adwokat lub radca prawny informują osobę uprawnioną o możliwościach uzyskania innej stosownej pomocy w jednostkach nieodpłatnego poradnictwa, wskazanych na liście sporządzanej przez starostę, o której mowa w art. 8a ust.1.

5. Udzielenie informacji, o której mowa w ust. 4, może polegać również na przekazaniu oferty jednostki nieodpłatnego poradnictwa, w formie karty informacyjnej poradnictwa.

Mieszkańcy Elbląga mają do wyboru 5 punktów

Informacja o lokalizacji punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Elblągu oraz o godzinach udzielania porad:

Punkt Nr 1 – prowadzony przez Urząd Miejski w Elblągu usytuowany przy ul. Łączności 1,
porad udziela adwokat
Tel. 55 236 43 76
poniedziałek, wtorek, środa, piątek w godzinach od godz. 15.00 do godz.19.00  a w czwartek od godz. 14.30 do godz.18.30.

Punkt Nr 2 prowadzony przez Zaborskie Towarzystwo Naukowe usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1,
porad udziela adwokat
Tel. 55 236 43 75
poniedziałek 14.30- 18.30 a wtorek – piątek 7.30- 11.30

Punkt Nr 3 Punkt poradnictwa prawnego oraz poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Fundację Prawo dla Obywateli usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1,
Tel. 55 236 43 74
poniedziałek – piątek 10.30- 14.30.

Punkt Nr 4 Punkt poradnictwa obywatelskiego prowadzony przez Fundację Prawo dla Obywateli usytuowany w Urzędzie Miejskim w Elblągu ul. Łączności 1,
Tel. 55 236 43 78
poniedziałek, środa, czwartek 11.30 – 15.30
wtorek 12.30- 16.30
piątek 10.30 – 14.30

Punkt Nr 5 prowadzony przez Urząd Miejski w Elblągu usytuowany w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Elblągu ul. Winna 9 pok. nr 315 – porad udziela radca prawny
Tel. 55 236 43 79
poniedziałek – piątek 8.30 – 12.30